Na podlagi 3. člena zakona o igrah na srečo je prirejanje iger na srečo izključna pravica Slovenije, igre na srečo pa se lahko prirejajo le na podlagi dovoljenja oziroma koncesije pristojnega organa. O dodelitvi koncesije za prirejanje iger na srečo odloča vlada po prostem preudarku, pri čemer mora zlasti upoštevati določena merila.

Koncesija za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo se na podlagi 42. člena ZIS dodeli za največ deset let in se po poteku te dobe lahko večkrat podaljša, vsakokrat za pet let. Na podlagi prostega preudarka je slovenska vlada odločila, da se koncesija za igro Derbi dodeli do 30. junija 2017, kar je glede na opravljene izračune primeren čas, da se izkažejo pričakovani finančni učinki.

V ugotovitvenem postopku je bilo na podlagi celotne dokumentacije ugotovljeno, da prireditelj izpolnjuje vse v zakonu o igrah na srečo in uredbi predpisane pogoje za dodelitev koncesije. Razširitev ponudbe bo prispevala k povečanju zanimivosti iger, ki jih prireditelj že prireja in se lahko izvajajo le v strogo nadzorovanem in zakonsko predpisanem okolju, so sporočili z vlade.

Prireditelj ima dolgoletne izkušnje na področju prirejanja iger na srečo, redno poravnava svoje finančne obveznosti, ter dosega najvišjo bonitetno oceno. Vseh šest iger, ki jih že prireja na podlagi dodeljenih koncesij, prireja v skladu s sprejetimi pravili in tehnološkimi postopki. Na podlagi tega torej ni nobenih razlogov, ki bi vladi preprečevali, da koncesije ne bi dodelila, so še zapisali v sporočilu za javnost.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena ZIS mora minister, pristojen za finance, skleniti koncesijsko pogodbo v 45 dneh po dodelitvi koncesije. S koncesijsko pogodbo se bodo podrobno opredelile pravice in obveznosti pogodbenih strank.