Šempeter. Marca letos je Janševa vlada na svoji zadnji redni seji sprejela sklep, da se postopek priprave državnega prostorskega načrta (DPN) za varianto F2-2 in F3b ustavi in da se umeščanje trase nadaljuje v koridorju obstoječe cestne povezave med Arjo vasjo in Velenjem, pri čemer je treba poskrbeti za ustrezno navezavo na že načrtovano cesto med Velenjem in Slovenj Gradcem. Vlada Alenke Bratušek je pred dnevi ta sklep razveljavila in ocenila, da bi bila vendarle najboljša izbira varianta F3b, ki predvideva priključitev na avtocesto v Podlogu pri Šempetru.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor bo skupaj z Darsom pred javno razgrnitvijo osnutka državnega prostorskega načrta poskušalo poiskati možne optimizacije, da bi se ohranilo čim več kmetijskih zemljišč in da bi cesta prizadela čim manj ljudi. Dejstvo je, da z nobeno traso nikoli ne bodo zadovoljni vsi in da se bo vedno našel kdo, ki bo gradnji iz kakršnega koli vzroka ostro nasprotoval.

Trasa se išče že sedem let

Postopek priprave DPN za celotno potezo severnega dela tretje razvojne osi od meje z Avstrijo do avtoceste A1 se je začel že leta 2006. V prvi fazi je bila izdelana študija variant v treh koridorjih. Predlagana je bila trasa, ki bi na odseku med Slovenj Gradcem, Velenjem in avtocesto A1 potekala skozi predor pod Graško goro, po vzhodni strani Škalskega jezera in skozi predore severno do Gore Oljke. Pri Letušu bi prešla v Savinjsko dolino, kjer bi potekala v koridorju obstoječe regionalne ceste, se nadaljevala zahodno od Polzele in se pri Šentrupertu priključila na avtocesto A1.

Kasneje so predlagano traso zaradi pripomb javnosti in stroke optimizirali tako, da je bil velik del trase, ki je potekal po najboljših kmetijskih zemljiščih, premaknjen na pobočje Gore Oljke. Sledilo je umeščanje osi v štirih ločenih DPN, izdelava strokovnih podlag za varianto F2-2 (mimo (Braslovč), tako da sta bila decembra 2010 osnutek in okoljsko poročilo končno pripravljena.

Vedno se nekje zaplete

Pred izvedbo javne razgrnitve bi moral direktorat za prostor od direktorata za okolje pridobiti mnenje o ustreznosti okoljskega poročila, vendar se je zapletlo. Direktorat za okolje je namreč ocenil, da okoljsko poročilu v delu, ki se nanaša na vpliv posega na kmetijska zemljišča, ni ustrezen, poteku trase pa je nasprotovala tudi Civilna iniciativa Braslovče.

Ker je bila varianta F2-2, po kateri bi trasa potekala od Velenja do Šentruperta, opredeljena kot neprimerna, so januarja letos na javni razgrnitvi predstavlili varianto F3b. Lokalne skupnosti v Žalcu in Velenju so predlogu nasprotovale, ministrstvo za infrastrukturo in prostor pa je javno razgrnitev preklicalo.

Janševa vlada je 19. marca letos spet obravnavala načrtovanje ceste in ustavila postopke tako za F2-2 kot tudi za F3b (ta naj bi potekala mimo Janševe hiše), ki je zdaj postala spet aktualna. Ko bodo načrtovalci našli rešitve, s katerimi bi varianta F3b postala bolj sprejemljiva za tamkajšnje lokalne skupnosti, bodo z njimi seznanili javnost.