Vloge, prispele do konca maja, bo pregledala komisija in stavbe ovrednotila glede na njihov pomen z vidika spomeniško-arhitekturne vrednosti, glede na njihovo lego, glede na njihov pomen za mesto ter glede na dotrajanost in zahtevnost obnovitvenih del. Upravičencem z največ zbranimi točkami bodo razdelili denar na podlagi dveh prednostnih list – obnovo objektov s prve prednostne liste bodo sofinancirali v prihodnjem letu, druge pa kasneje.

Zainteresirane fizične osebe bodo morale resnost svoje namere izkazati z vplačilom kavcije v višini 1000 evrov, prav tako pa bodo morale izkazati, da imajo zagotovljena sredstva za pokritje svojega deleža obnovitvenih del stavbne lupine. Ob tem na občini spomnijo, da lahko zainteresirani za tovrstno obnovo zaprosijo za posojilo na mestnem stanovanjskem skladu. Na njihovem razpisu, ki so ga objavili prejšnji mesec, lahko upravičenec dobi posojilo v višini največ 80 odstotkov predračunske vrednosti, vlogo zanj pa je treba oddati do 30. septembra letos. dv