Investicija obsega izgradnjo manjkajočega fekalnega in rekonstrukcijo obstoječega kanalizacijskega sistema v skupni dolžini 8,5 kilometra, so zapisali na spletni strani občine Idrija.

Rekonstruirana in dograjena bo tudi obstoječa čistilna naprava na kapaciteto 9000 enot, kar bi zagotovilo ustrezno čiščenje za vsaj 95 odstotkov enot v aglomeraciji Idrija. Obstoječa čistilna naprava je preobremenjena, prav tako ne zagotavlja tercialnega čiščenja, to je odstranjevanja dušika in fosforja iz odplak, ki ga je v skladu z zakonodajo treba zagotoviti do leta 2015.

Celoten projekt obnove mestne kanalizacije in čistilne naprave v Idriji obsega tudi izgradnjo oziroma rekonstrukcijo padavinskih kanalov na območju mesta v skupni dolžini 2,2 kilometra.

Skupna vrednost projekta je ocenjena na dobrih devet milijonov evrov brez DDV, od tega je upravičenih stroškov dobrih osem milijonov evrov. Investicijo v meteorno kanalizacijo bo financirala občina sama iz proračunskih sredstev.

Predstavljeni projekt je velik in dolgotrajen gradbeni zalogaj, je na nedavni predstavitvi dejal idrijski župan Bojan Sever. Ob začetku njegovega izvajanja zato pričakuje strpnost meščanov, zlasti pa sodelovanja prebivalcev ulic, kjer bo v prihodnjih mesecih potekala izgradnja kanalizacije. Občina bo prebivalce o vsem pravočasno obveščala.

Idrija ima v večjem delu mesta urejeno javno kanalizacijo, vendar zaradi pomanjkljivosti funkcije ne opravlja dovolj kakovostno. Na kanalizacijski sistem prav tako niso priključene vse stavbe, ki so neposredno ali pa preko krajših zbirnih kanalov odvedene v površinske vodotoke oziroma ponikalnice. Na javno kanalizacijsko omrežje je trenutno priključenih 82 odstotkov vseh objektov.