Upoštevajoč veljavno zakonodajo, tudi novo uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, nam je navodila za hitro in enostavno gradnjo hiše s 300 kvadratnimi metri uporabne površine zaupal nekdanji projektant in gradbeni inšpektor ter predstojnik piranskega občinskega urada za prostor Boris Kočevar. Za primer si je sicer izbral 400 kvadratnih metrov veliko kmetijsko zemljišče v slovenski Istri, ker pa investitorjem po novem ni treba upoštevati občinskih prostorskih načrtov in njihovih omejitev, so navodila uporabna tudi drugod po Sloveniji. Dobil jih je tudi minister za infrastrukturo in prostor Zvonko Černač.

Projekt

Na predpisanem obrazcu po 74.c členu zakona o graditvi objektov (ZGO) posameznik sam nariše pomožni kmetijsko-gozdarski objekt, to je skedenj, tlorisnih dimenzij 10x15 metrov bruto. Ker po novi uredbi število etaž ni omejeno, naj bo objekt dvoetažen in z normalnimi etažnimi višinami. Višina venca bo tako presegla 5 metrov, vrh slemena pa bo imel 6 metrov višine, kot zahteva uredba. Dejstvo, da parcela meri samo 400 kvadratnih metrov, naj posameznika ne skrbi, saj mu prostorskega akta občine ni treba upoštevati. V spodnjo etažo vriše skedenj ali po izbiri vinsko klet, v zgornjo etažo pa bivalne prostore: kopalnico (ker se mora po napornem delu umiti), kuhinjo (ker mora tudi kaj toplega pojesti) in sobico (ker se mora pred nadaljnjim delom spočiti). Odprtine, barvo skednja, ganke... oblikuje po lastni presoji in okusu.

Pridobivanje gradbenega dovoljenja za nezahteven objekt

Na upravni enoti lahko referent sicer nekoliko debelo pogleda, češ da skedenj ne more imeti kopalnice, kuhinje in spalnice. Toda posameznik naj ga prosi za predpis, ki to prepoveduje. Tega referent ne bo našel. Poleg tega naj se referent prepriča, da objekt ne leži na varstvenem območju, da posamezniku ni treba priložiti nobenega soglasja, četudi je objekt lociran le 3 metre od sosedove parcele (uredba zahteva, da je objekt od meje oddaljen vsaj polovico svoje višine). Sosed resda ne bo več imel lepega razgleda, toda razgled iz skednja bo veličasten. Upravna enota mora ugotoviti, da je vlagatelj zahteve za gradbeno dovoljenje lastnik kmetijskega zemljišča, nato sledi izdaja gradbenega dovoljenja, ne da bi graditelj moral plačati kakršno koli takso (na primer komunalni prispevek).

Gradnja

Ker gradbeno dovoljenje velja leto dni, se gradnja začne takoj. Skladno z 82. členom ZGO posameznik gradbišče prijavi inšpektoratu za delo in naroči zakličbo. 79. člen ZGO dovoljuje gradnjo v lastni režiji, saj objekt ne presega 250 kvadratnih metrov koristne površine, prav tako pa lahko posameznik po novem sam gradi večetažno stavbo. Ker se spozna na zadevo, bo tudi sam izvajal nadzor. Zaprosi za priklop na gospodarsko javno infrastrukturo. Ker ni plačal komunalnega prispevka, pristane na plačilo priključne takse, ki pa je še vedno bistveno nižja kot komunalni prispevek.

Prijava prebivališča

Nova uredba ne prepoveduje bivanja v nezahtevnem objektu, temveč le v enostavnem, zato se posameznik skupaj z družino lahko vseli v skedenj. Poskrbi, da se objekt evidentira v katastru stavb in zemljiškem katastru (tega sicer po zakonu ni treba storiti, vendar se v tem primeru plačilo minimalnih stroškov splača). Ker uradno še ne gre za stanovanjski oziroma poslovni objekt, posameznik še ne more pridobiti hišne številke, zato pa skladno z zakonom o prijavi prebivališča na upravni enoti pisno izjavi, da v skednju prebivajo on in njegova družina. Upravni delavci s preverjanjem na terenu to potrdijo, izdajo pripadajočo odločbo in na podlagi te odločbe geodetska uprava skednju dodeli hišno številko. V tem trenutku lahko posameznik zaprosi za prijavo prebivališča v skednju/stanovanjski hiši in si uredi dokumente s tem naslovom.

Občina

Za spremembo namembnosti nezahtevnega oziroma enostanovanjskega objekta skladno s 4. členom ZGO ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja. Posameznik se lahko loti spreminjanja namembnosti kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče. Na občini sicer lahko pričakuje precej odpora, češ da raba objekta ni skladna z namensko rabo, da bi moral služiti kmetijski rabi... Uradniku pokaže osebno izkaznico s stalnim prebivališčem, in če ta še vedno ne razume, mu lahko posameznik zagrozi tudi z medijsko pozornostjo. Z občine bo dobil odgovor, da je njegova pobuda za spremembo namembnosti zemljišča evidentirana, vendar se novi občinski prostorski načrt še ne pripravlja. Toda zdaj čas dela za lastnika skednja/stanovanjske hiše...