Skupno število otrok in mladostnikov, vpisanih v programe osnovnega glasbenega in plesnega izobraževanja, ostaja v zadnjih treh letih skoraj nespremenjeno in se giblje okrog števila 25.500.

Ne glede na neznatne spremembe v številu vpisanih v zadnjih nekaj letih pa državni statistiki opažajo, da se med mladimi povečuje zanimanje za plesni program in za program plesne pripravnice (število vpisanih se je glede na preteklo šolsko leto povečalo za pet odstotkov), zmanjšuje pa se zanimanje za predšolsko glasbeno vzgojo in glasbeno pripravnico. Pri slednjem se je v primerjavi s preteklim šolskim letom vpisalo skoraj za štiri odstotke manj otrok.

V tem šolskem letu v Sloveniji deluje 12 zasebnih glasbenih šol, vanje pa je vključenih 1500 otrok; štiri petine teh učencev je vključenih v glasbeni program. Za zasebne glasbene šole je značilno, da so specializirane za poučevanje posameznih skupin glasbil, predvsem glasbil s tipkami, godal in pihal.

Otroci in mladostniki v glasbenih šolah se v največjem številu učijo igrati na glasbila s tipkami, tem sledijo pihala, na tretjem mestu pa so godala. Izmed posameznih instrumentov pa se največ učencev uči igrati klavir, in sicer vsak četrti, vsak deseti učenec pa se uči igrati violino ali kitaro. Skoraj štiri odstotke vseh učencev so vključeni v program petje, šest odstotkov pa v program ples.

Od skupaj 3121 učencev, ki so končali izobraževanje, je nižjo stopnjo glasbenega in plesnega programa končalo 2405, višjo stopnjo pa 716 otrok. Med otroki, ki so končali nižjo ali višjo stopnjo tega programa, so bili najštevilnejši otroci, ki so končali učenje igranja na klavir.

V šolskem letu 2011/12 je bilo v glasbenih šolah zaposlenih 2031 učiteljev in 76 korepetitorjev, ki so poučevali 25.639 otrok. En učitelj je torej poučeval povprečno 12 (12,2) učencev.