Na oddelku za okolje in prostor ter komunalo celjske občine so pojasnili, da je vlada ceno oskrbe s pitno vodo in ravnanja z odpadki kar petkrat zapored omejila na podlagi zakona o kontroli cen. »Izpodbijane uredbe so med postopkom pred ustavnim sodiščem sicer prenehale veljati, vendar pa škodljive posledice z njihovim iztekom niso bile odpravljene,« so prepričani na občini, kjer med drugim ocenjujejo, da so zaradi zamrznitve cen v obdobju med 28. februarjem 2011 in 31. decembrom lani dobili manj denarja, kot bi ga sicer, če bi bilo povišanje cen nadzorovano oziroma v skladu s predpisanimi merili.

Zaradi tega menijo, da je vlada občino oškodovala, kar se bo poznalo tudi pri hitrosti sanacije vodovodnega omrežja v Celju. Vlada očitke zavrača, svoje mnenje o zahtevi mestne občine Celje pa bo poslala ustavnemu sodišču. V svojem zagovoru se sklicuje na to, da ukrepi kontrole cen, četudi gre za cene storitev javnih služb iz pristojnosti lokalnih skupnosti, ne posegajo v ustavni položaj občin. Kontrola cen komunalnih storitev je po mnenju vlade med državnimi pristojnostmi. Vlada med drugim opozarja tudi na to, da so ukrepi kontrole cen, ki so predmet izpodbijanih uredb, z 31. decembrom lani prenehali. Ker so uredbe prenehale veljati, še preden je ustavno sodišče sprejelo pobudo celjske občine, po mnenju vlade ni podlage za njihovo presojo. gm