Na nedavni Večerovi prireditvi Bob leta so odigrali skeč, v katerem je imitator Franca Kanglerja iz ptičje hišice sporočil, da se poteguje za beatifikacijo v svetnika. Eden izmed čudežev, po katerem bi Kangler postal »sveti Franc«, bi bil tisti, s katerim je njegova diplomska naloga obsegala skoraj 50 strani, čeprav je v njej samo 15 vrstic avtorskega teksta. Od včeraj je tudi uradno gotovo, da ni šlo za nadnaravni čudež, temveč za nesramno plagiatorstvo: senat Doba Fakultete je namreč Kanglerju odvzel naziv diplomiranega ekonomista.

Več časa za druge konjičke

Ko bo sklep o razveljavitvi diplomske listine objavljen v Uradnem listu, bo Kangler formalnopravno izgubil tudi ključni pogoj za magistrski študij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, kamor se je vpisal jeseni. Fakulteta bo zato morala sprožiti postopke za razveljavitev vpisa, nato pa bo Kangler dobil 2372,63 evra, ki jih je septembra plačal za šolnino. In bo lahko bivši župan posvetil več časa drugim konjičkom: lovu, oglarstvu in baliranju sena. Še prej pa bo Kangler po napovedi odvetnice Maje Guštin iz odvetniške družbe Čeferin zoper odločbo vložil »ustrezno pravno sredstvo«.

Senat Doba Fakultete je na torkovi popoldanski seji sprejel sklep, po katerem se bivšemu mariborskemu županu odvzame strokovni naslov diplomirani ekonomist. Pristojna komisija je namreč ugotovila, da Kanglerjeva sklepna naloga, na podlagi katere je diplomiral aprila 2008, v pomembnem delu ni rezultat avtorjevega samostojnega strokovnega dela. »Fakulteta izpričuje svojo odločnost po ničelni toleranci glede nespoštovanja študijskega reda in vseh drugih nepoštenih in netransparentnih poskusov, ki v akademskem svetu nimajo mesta,« je odmevno potezo senata včeraj komentiral njegov predsednik Viljem Pšeničny, dekan Doba Fakultete.

Dnevnik je decembra lani razkril, kako in od kod je Kangler prepisal praktično celotno temeljno besedilo svoje diplomske naloge z naslovom Pristojnosti župana v postopku priprave, sprejemanja in izvrševanja občinskega proračuna. Temeljno besedilo dela je namreč dobesedno prekopirano iz treh člankov kataloga Pristojnosti slovenskih občin. To dejstvo smo nazorno dokazali tudi s tem, da smo diplomsko delo sestavili sami, in sicer tako, da smo iz tistih treh člankov s škarjami izrezali ustrezne odstavke in jih nato zlepili skupaj. Izkazalo se je, da je v temeljnem besedilu naloge samo 15 vrstic, ki niso prekopirane iz teh virov.

V komisiji sprva sedel Kanglerjev prijatelj

Na Dobi so se nemudoma odzvali na te ugotovitve in sprožili ustrezne postopke. Diplomsko delo so pregledali s pomočjo računalniškega programa za odkrivanje plagiatov Safe Assign, za mnenje in pregled pa so prosili tudi mariborsko fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI).

Zgodilo se je, kar smo v Dnevniku že decembra napovedali, in sicer to, da ti tehnični pregledi niso zmogli potrditi plagiatorstva. Zato ne, ker se diplomsko delo bivšega mariborskega župana v celoti nanaša na zakonodajo in zakone, ki so bili objavljeni v več desetih, če ne kar v stotih dokumentih. Tudi v člankih, ki jih je kopiral Kangler, so citirana ista zakonska določila.

Resnico zato razkrije zgolj ročni pregled naloge, ki so ga v preteklih dneh opravili tudi na Dobi. Za to nalogo je senat fakultete zadolžil posebno komisijo, v kateri so bili imenovani Kanglerjev osebni prijatelj Šime Ivanjko, poleg njega še Anita Maček in Vesna Kolenc Potočnik. Po dveh sejah je senat razrešil Ivanjka in namesto njega imenoval Jasno Murgel. Komisija je pridobila mnenji Kanglerjevega mentorja Ervina Mauriča in soocenjevalca Boža Grafenauerja ter obravnavala ugotovitve strokovnih služb. Na seji senata pa je Kangler predstavil svoje argumente v prisotnosti pooblaščenke odvetniške pisarne Čeferin.

Doba odločno zoper vse kršitelje

Vendar Kangler senatorjev ni zmogel prepričati. Prepričljivejše je bilo mnenje komisije, v katerem piše, »da je navedeno zaključno strokovno nalogo nekdanji študent izdelal tako, da je pretežni del besedila prepisal iz del drugih avtorjev, česar ni citiral z uveljavljenimi načeli citiranja, in celotno delo prikazal kot svoje lastno, kar nalogi jemlje značaj veljavnega zaključnega strokovnega dela. To dejstvo pa predstavlja kršitev, za katero je študent odgovoren skladno z drugim odstavkom 28. člena pravilnika o diplomiranju v visokošolskem strokovnem programu«. Komisija je torej ugotovila, da Kanglerjeva diplomska naloga ni rezultat njegovega samostojnega strokovnega dela.

Senat je soglasno sprejel sklep, s katerim so Kanglerju odvzeli naziv diplomiranega ekonomista in mu včeraj vročili ustrezno odločbo. Še več, z že omenjenim programom so analizirali tudi 84 zaključnih strokovnih nalog, ki so bile oddane pred sistematično uporabo tega programa. Kršitev niso ugotovili. Na podlagi tega na Dobi sklepajo, da je bilo Kanglerjevo početje osamljen primer. »Odločeni smo, da tudi v prihodnje ne bomo dopuščali nikakršnih kršitev in bomo ukrepali proti vsakemu, ki bi želel študirati ali študij zaključiti ob nespoštovanju študijskih standardov,« je še sporočil dekan Pšeničny.

POROČALI SMO:

Diplomant Franc Kangler je kopiral od začetka do konca

Oglejte si Kanglerjev plagiat