Na skladu predvidevajo višje število Zoisovih štipendistov kot lani, in sicer predvidoma med 11.000 in 12.000, razen če bi se polnoletni dijaki in študenti v veliki meri preusmerili na državne štipendije, česar pa trenutno ne morejo oceniti. Od že odločenih vlog je več kot 70 odstotkov rešenih pozitivno, torej bodo ti dijaki in študenti prejemali štipendijo.

V četrtek so Zoisove štipendije izplačali 8157 štipendistom

Na skladu so zagotovili, da se trudijo, da bi vsi vlagatelji čim prej prejeli odločbe in posledično nakazila štipendij. Pojasnili so, da je bila v četrtek Zoisova štipendija izplačana 8157 štipendistom. Kot piše na spletni strani sklada, so štipendije izplačali za mesece od septembra do decembra, naslednje štipendije pa bodo izplačane do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.

Glede zamud pri izdajanju odločb, na kar so opozorili tudi štipendisti na četrtkovem protestnem shodu pred ministrstvom za delo, so na skladu zapisali, da je bilo veliko število prispelih vlog nepopolnih, zato je moral sklad izdati poziv o dopolnitvi. Prav tako se pri novih vlagateljih, kjer se vloge kandidatov med seboj primerjajo, do štipendije pa so upravičeni bolje uvrščeni kandidati, postopek razvrščanja in odločanja lahko po pojasnilu sklada izpelje šele po popolnosti vseh vlog in ne vsake vloge posebej.

Na postopke obravnave vlog je vplivalo tudi sprejetje novele zakona o prevozih v cestnem prometu, ki se je začel uporabljati 20. avgusta lani. Do tega datuma tako ni bilo mogoče odločati o prispelih vlogah za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije, kar je bilo v prejšnjih letih običajna praksa.

Vlog dvakrat več, zaposlenih enako število

Na skladu so še opozorili, da na čas reševanja zadev vpliva tudi skorajda nespremenjeno število zaposlenih, ki obdelujejo te vloge, čeprav se je v zadnjih petih letih število vlog praktično podvojilo, število štipendistov pa potrojilo.

Na očitke študentskih organizacij o slabem obveščanju in opozorilih glede roka za prijavo začasnega bivališča, kar ima vpliv na višino prejemkov, pa so na skladu odgovorili, da je rok za oddajo vloge za pridobitev pravice do Zoisove štipendije razpisni rok, do katerega mora vlagatelj oddati vlogo z dokazili. Rok za prijavo začasnega bivališča pa je zakonski rok, ki ga ureja zakon o prijavi prebivališča.

Sklad je na svoji spletni strani konec julija objavil obvestilo o spremembah zakonodaje v zvezi z ukinitvijo dodatka za prevoz. V tem obvestilu je vlagatelje tudi opozoril, da sicer še vedno lahko uveljavljajo dodatek za bivanje, vendar morajo imeti urejeno prebivališče. Vlagatelju v vlogi ni bilo potrebno priložiti potrdil v zvezi s prebivanjem, temveč navesti le podatke o prebivanju od začetka šolskega ali študijskega leta dalje, so pojasnili.

Na skladu so zavrnili očitke, da vlagateljev niso obveščali o novostih. Pojasnili so še, da se organizatorji oz. pobudniki shoda na sklad niso obrnili z željo po razgovoru za razjasnitev dilem in nejasnosti.