Eden od predstavljenih razpisov je bil ukrep diverzifikacije v nekmetijske dejavnosti. Kot je povedala nosilka razpisa Marija Brodnik Lodevik iz kmetijskega ministrstva, gre za razpis za leto 2013, v katerem višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša sedem milijonov evrov.

Stopnja pomoči znaša do vključno 60 odstotkov priznane vrednosti naložbe, ki jo prijavljajo kandidati, je še pojasnila Brodnik Lodevikova in dodala, da se v primeru naložb v obnovljive vire, stopnja pomoči poviša še za 10 odstotnih točk.

Javni razpis je sicer objavljen od 28. decembra 2012 do vključno 28. februarja 2013. Oddaja vlog in hkrati predložitev vloge v fizični obliki pa bo potekala od 4. do 28. februarja 2013.

Brodnik Lodevikova je pojasnila, da želi z ukrepom ministrstvo prispevati k razvoju dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetijah. "To bo omogočilo začetek ali posodobitev opravljanja nekmetijske dejavnosti, spodbudilo ustvarjanje novih delovnih mest in dodatnih virov dohodka na kmetijah," je dodala.

Gorazd Gruntar s kmetijskega ministrstva je predstavil javni razpis za ukrep posodabljanja kmetijskih gospodarstev za leto 2013 za naložbe mladih prevzemnikov kmetij ter razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe, ki so namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na zahteve kmetovanja na vodovarstvenih območjih.

Kot je pojasnil Gruntar, je cilj slednjega usposobitev kmetijskih gospodarstev za izpolnjevanje minimalnih standardov EU, za izboljšanje varstva okolja, higiene in varnosti pri delu, nanj pa se lahko prijavijo le tisti, ki imajo na najožjih vodovarstvenih območjih vsaj dva hektarja zemlje.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša štiri milijone evrov, od tega sta dva milijona evrov namenjena za naložbe na področju živinoreje in poljedelstva, druga dva milijona pa bosta namenjena ekološki pridelavi.

Cilj drugega razpisa za posodabljanja kmetijskih gospodarstev za leto 2013 za naložbe mladih prevzemnikov kmetij, je spodbuditi prestrukturiranje in povečati učinkovitost gospodarjenja preko izpolnjevanja posebnih ciljev ukrepa, ter s tem prispevati k večji naložbeni aktivnosti ali povečanju produktivnosti dela v kmetijstvu.

Predmet podpore razpisa v višini osem milijonov evrov, so naložbe v hleve, skladišča za krmo in druge objekte ter pripadajočo opremo za pridelavo kmetijskih proizvodov.

Oba razpisa sta objavljena od 4. januarja do vključno 13. februarja 2013, vnos vlog v elektronski sistem in predložitev vlog pa bo pri obeh potekal od 21. januarja do vključno 13. februarja 2013.

Četrti javni razpis iz programa razvoja podeželja, je namenjen dodelitvi nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa obnove in razvoja vasi.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 15 milijonov evrov, s tem pa želi ministrstvo prispevati k izboljšanju kakovosti življenja ter zagotavljanju enakovrednejših bivalnih pogojev na podeželskih območjih.

Sredstva javnega razpisa bodo med drugim namenjena ureditvi površin za skupne namene in potrebe v podeželskih naseljih, ureditvi prireditvenih površin, izgradnji igrišč ter rekreacijskih poti.

Javni razpis je objavljen od 4. januarja do vključno 12. februarja 2013, vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in predložitev vloge pa bo potekala od 21. januarja do vključno 12. februarja.