Kot so sporočili z območne enote zavoda, gre skupaj za 174 kubičnih metrov lesa. 147 dreves, med katerimi je največ bukev in rdečih hrastov, je označenih zaradi izbiralnega redčenja, ki bo prispevalo k negovanosti gozda. 120 dreves, večinoma brez, rdečih borov in smrek, je označenih zaradi njihove slabe vitalnosti, navajajo v sporočilu.

Po navodilih zavoda bo moral lastnik gozda sečnjo in spravilo lesa opraviti tako, da bo gozd poškodovan v čim manjši meri. Še posebej bo treba paziti na gozdna tla, mladje in preostalo drevje v gozdu. Po poseku bo treba urediti sečišče ter v prvotno stanje spraviti sprehajalne poti, če bodo te poškodovane zaradi sečnje in spravila.

Dela bodo potekala predvidoma do konca decembra, to je izven vegetacijske dobe ter v času, ko so tla suha in po možnosti pomrznjena ter zato manj občutljiva za poškodbe.

Zavod obiskovalce gozda naproša, naj se v času sečnje in spravila izogibajo delovnemu območju in upoštevajo varnostna opozorila in navodila izvajalcev del ter zavoda.

V zadnjih dveh letih je zavod za gozdove Slovenije izdal odločbe o odobritvi poseka lastnikom gozdov na še treh gozdnih parcelah na območju Golovca med observatorijem in Hradeckega cesto. Sečnja je eden glavnih ukrepov pri negi, obnovi in varstvu gozdov.