Postojna.Postojnski župan Jernej Verbič bo občinskim svetnikom predlagal prodajo kapitalske naložbe v družbi Postojna turizem, ki je v 100-odstotni lasti občine Postojna, in ima 25,1-odstotni delež v družbi Postojnska jama. Tako so na občini Postojna odgovorili na naše vprašanje, kako bodo reagirali na negativno mnenje računskega sodišča. To je občino Postojna v nedavno objavljeni reviziji opozorilo, da njen vstop v lastništvo Postojnske jame po zasebni družbi, ki je kontrolni delež leta 2010 odkupila od nove lastnice, družbe Batagel & Co., ni bil ustrezen, zato je od občine zahtevalo popravljalne ukrepe oziroma ureditev razmerij v družbah Postojnska jama in Postojna turizem.

Batagelj: uveljavljali bi predkupno pravico

Na občini bodo kljub »določenim nestrinjanjem« priporočila računskega sodišča upoštevali, niso pa nam svojega predloga želeli konkretneje pojasniti. Zanimalo nas je namreč, ali prodaja naložbe v družbi Postojna turizem pomeni, da bo delež odkupila občina sama in tako vzpostavila neposredno lastništvo v Postojnski jami (s prenehanjem družbe Postojna turizem in prenosom njenega premoženja ter pravic in obveznosti neposredno na občino), ali bo občina naložbo odprodala.

Če bi storila slednje, bi to pomenilo, da bi 100-odstotno lastništvo v Postojnski jami prevzela družba Batagel & Co. Marjan Batagelj, ki je po družbi Batagel & Co. večinski lastnik Postojnske jame, nam je povedal, da delničarski sporazum namreč predvideva predkupno pravico obeh deležnikov. »Predkupno pravico bomo uveljavljali, razen če bo kupec občina neposredno, saj se za Postojnsko jamo nismo borili zato, da bi na koncu solastnik postal nekdo tretji,« nam je zatrdil Batagelj. Pri tem po Batageljevih besedah ne bi moglo priti do oškodovanja občinskega premoženja, saj delničarski sporazum vsebuje varovalko, da se lahko morebitna prodaja izvede samo po nabavni vrednosti, vključno z obrestmi. Batagelj sicer pričakuje, da se občina ne bo odpovedala želenemu solastništvu, se pa sprašuje, ali ne bi nakupa utegnilo otežiti dejstvo, da občina nima dovolj kreditnega potenciala. Če bi ga imela, bi po Batageljevem mnenju namreč že na začetku sama vstopila v lastništvo.

Spomnimo, da je tudi računsko sodišče ocenilo, da je občina ustanovila družbo Postojna turizem, ki je najela posojilo za nakup delnic Postojnske jame, predvsem zato, da bi dolg prenesla na pravno osebo, katere zadolžitev se ne šteje v dovoljeni obseg zadolžitve občine. V nasprotnem primeru bi se namreč približala zakonsko določeni meji zadolžitve. Občina se je z ustanovitvijo hčerinskega podjetja tako torej zgolj izognila neposredni zadolžitvi, pa tudi večji preglednosti delovanja, toda breme za postojnske davkoplačevalce zato ne bo nič manjše. Družba Postojna turizem, čeprav je registrirana za opravljanje tržne dejavnosti, namreč ne ustvarja prihodkov, ki bi omogočali servisiranje posojila iz neproračunskih virov, je ugotovilo računsko sodišče.

Nad izgubo s prodajo zemljišč

Na občini so nam povedali, da od leta 2012 dalje letna anuiteta okrog tri milijonskega posojila, ki jo Postojna turizem sicer redno odplačuje, znaša približno 295.000 evrov. Prejete dividende, približno 30.000 evrov letno (delničarja si izplačujeta le 20 odstotkov vsakokratnega dobička, ostalo gre za razvoj), pri tem torej še zdaleč ne zadoščajo za servisiranje dolga. Iz letnega poročila je razvidno, da je Postojna turizem v dveh letih tako nakopičila že za 184.000 evrov izgube, prihodkov, razen dividend, pa lani tako rekoč ni imela, pridelala pa je tudi za 13.000 evrov stroškov. Na občini odgovarjajo, da bo družba izgubo prejšnjih let pokrila s prodajo za ta namen predvidenega dela svojega premoženja oziroma zemljišč, ki jih je nanjo prenesla občina. Če ta ne bi bila uspešna, pa je občinski svet tako ali tako že v začetku sprejel tudi možnost dokapitalizacije družbe. Do takšne odločitve za vnaprejšnjo dokapitalizacijo je bilo računsko sodišče kritično, saj po njihovem kaže na to, da je občina v bistvu že od začetka pričakovala, da družba Postojna turizem ne bo imela sredstev za odplačilo kredita oziroma da si sploh ne bo prizadevala zagotavljati lastnih sredstev za plačilo prevzetih obveznosti.

Na občini so utemeljili, da so se za ustanovitev zasebne družbe, ki je tudi oddala zavezujočo ponudbo za nakup Postojnske jame, odločili, zato ker bi lahko le po njej pravočasno zagotovili sredstva za morebitni nakup. Toda družba, ki je izpadla iz ožjega kroga ponudnikov, je nato delež v Postojnski jami odkupila šele naknadno, od novega lastnika Batagel & Co. »Če Občina Postojna ne bi samostojno sodelovala v postopku nakupa delnic Postojnske jame, najverjetneje ne bi prišlo do podpisa sporazuma z drugim ponudnikom, Batagel & Co.,« odgovarjajo na občini, ki solastništvo v Postojnski jami ne glede na ceno utemeljujejo z višjim ciljem, to je »zaščito javnega interesa«. Batagelj pa ob tem zavrača namigovanja, da je občina z odkupom deleža njegovi družbi pravzaprav pomagala pri nakupu. »Mi smo imeli kapitala dovolj. Garancijo smo dali za celotno kupnino. Občina nas je nekako razbremenila, ne drži pa, da družbe ne bi mogli kupiti sami,« je še povedal Batagelj.