Revizorji so med drugim ugotovili, da je postojnska občina pripravila proračun za leto 2010 do ravni proračunskih postavk, v poročilu o izvrševanju proračuna v prvi polovici leta 2010 in v zaključnem računu proračuna za leto 2010 pa ni prikazala vseh zahtevanih podatkov.

Prav tako občina po ugotovitvah sodišča z ustanovitvijo osebe zasebnega prava ter vplačilom osnovnega kapitala v denarju in s stvarnim vložkom ni ravnala skladno s predpisi, saj akt o ustanovitvi zasebne družbe ni sprejel občinski svet.

Na postojnski občini so danes pojasnili, da je negativno mnenje računskega sodišča posledica nestrinjanja sodišča z načinom, na katerega se je občina vključila v postopek nakupa deleža v Postojnski jami z namenom zavarovanja nedvomno izraženega javnega interesa. "To je v revizijskem poročilu, na katerega smo aprila podali tudi ugovor, edina točka, v kateri se od občine zahtevajo določene aktivnosti in odzivno poročilo", navajajo na Občini Postojna. Poudarili so, da bi ne glede na negativno mnenje, danes ravnali enako.

Pri vseh ostalih ugotovitvah računskega sodišča, pa po oceni postojnske občine ne gre za vsebinske napake, ki bi imele za posledico oškodovanje občinskega premoženja. Po navedbah občine so bile vse nepravilnosti razen Postojnske jame odpravljene že med samim pregledom poslovanja za leto 2010.

"Posebej nas veseli dejstvo, da je bil podrobno pregledan tudi projekt gradnje širokopasovnega omrežja v občini, glede katerega so bile s strani nekaterih občinskih svetnikov pred časom izrečene hude obtožbe, in da glede tega projekta računsko sodišče ni ugotovilo nobenih nepravilnosti," so še dejali na občini.

Računsko sodišče radovljiški občini izreklo negativno mnenje

Računsko sodišče je radovljiški občini izreklo negativno mnenje za poslovanje v letu 2010. Občina po ugotovitvah sodišča v več primerih ni poslovala v skladu s predpisi. Med drugim nekaterih del ni oddala prek javnega razpisa. Nepravilnosti je občina že odpravila, sodišče pa ji je priporočilo krepitev notranjega nadzora.

Kot je razvidno iz revizijskega poročila, ki ga je računsko sodišče danes objavilo na svojih spletnih straneh, so bile nepravilnosti že pri pripravi proračuna za leto 2010. Proračun je bil namreč prav tako kot poročilo o izvrševanju proračuna in načrt razvojnih programov pomanjkljiv. Občinska uprava je brez vednosti občinskega sveta opravila prerazporeditve sredstev in prevzela za skoraj 224.000 evrov več obveznosti, kot je imela načrtovanih sredstev.

Poleg tega občina ni vzpostavila popolne evidence o zemljiščih in stavbah v njeni lasti. Nepravilnosti so bile tudi pri več postopkih prodaje nepremičnin in pri oddaji javnih naročil, ki so niso bila izvedena prek ustreznih postopkov. Tako med drugim niso bila ustrezno prek postopkov javnega naročanja oddana dodatna dela v skupnem znesku preko 416.000 evrov.

Radovljiška občina tudi ni sprejela lokalnega programa za kulturo, petim prejemnikom pa je sredstva v skupnem znesku 102.000 evrov dodelila, ne da bi izvedla javni razpis oziroma objavila javni poziv. Nakazala je tudi 68.000 evrov za nakup gasilskega vozila, ne da bi za nakup sklenila pogodbo oziroma pisni dogovor.

Že v času revizijskega postopka je sicer občina vse odkrite nepravilnosti odpravila oziroma sprejela ustrezne popravljalne ukrepe. Računsko sodišče zato ni zahtevalo odzivnega poročila. Je pa občini podalo priporočila za izboljšanje poslovanja, ki se nanašajo predvsem na krepitev notranjih kontrol.

Globočnik: Vsa priporočila bomo upoštevali

Kot je pojasnil radovljiški župan Ciril Globočnik, bodo na občini priporočila za nadaljnje izboljšanje poslovanja upoštevali. Da bi preprečili možnosti za nepravilnosti, bodo pripravili še podrobnejše opise posameznih poslovnih procesov. Že junija pa so začeli s postopnim spreminjanjem najemnih pogodb, ki so bile pred uveljavitvijo uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin sklenjene za nedoločen čas, tako da jih sedaj sklepajo za določen čas.

"Z negativnim mnenjem za poslovanje v letu 2010 nismo zadovoljni, sam postopek revizije pa je bil pozitivna izkušnja za izboljšanje prakse delovanja občinske uprave, predvsem na področju javnega naročanja in tolmačenja ter izvedljivosti zakonodaje," je poudaril Globočnik in dodal, da je občina v času izvajanja revizije takoj ukrepala in povsod, kjer je bilo to mogoče, ugotovljene nepravilnosti odpravila.

Globočnik je sicer vodenje radovljiške občine prevzel šele konec leta 2010, tako se ugotovljene nepravilnosti nanašajo na čas županovanja Janka S. Stuška in tedanjega direktorja občinske uprave Borisa Marčetiča.