Svet Kobilarne Lipica je v zvezi z obravnavano tematiko sprejel tri sklepe, so sporočili iz Kobilarne Lipica. Vlado je sklenil obvestiti o zahtevi direktorja Kobilarne Lipica za razrešitev, kar je skladno s pravnimi določili, ki določajo, da direktorja Kobilarne Lipica imenuje in razreši vlada na predlog sveta Kobilarne.

V skladu z zakonodajo je svet Kobilarne Lipica Tomija Rumpfa odpoklical tudi s funkcije direktorja gospodarske družbe Lipica turizem. "Glede na vezanost obeh vodstvenih funkcij bo datum odpoklica določila vlada s sklepom. Svet kobilarne je o svojih sklepih obvestil tudi Računsko sodišče RS," so zapisali v sporočilu.

Javni zavod Kobilarna Lipica tudi v odzivnem poročilu na revizijsko poročilo ni izkazal zadovoljivih popravljalnih ukrepov za odpravo pomembnih nesmotrnosti. S tem je hudo kršil obveznost dobrega poslovanja, je razvidno iz poročila računskega sodišča. Zato je računsko sodišče predlagalo razrešitev direktorja kobilarne.

Obveznost dobrega poslovanja sta kršila tudi vlada in ministrstvo za izobraževanje. Računsko sodišče je sicer za Kobilarno Lipica opravljalo revizijo o smotrnosti razmejevanja javne službe in gospodarske dejavnosti kobilarni v letih 2007 do 2010, preden je bil na mesto direktorja imenovan Tomi Rumpf.

Nesmotrnosti, za katere Javni zavod Kobilarna Lipica ni izkazal zadovoljivih popravljalnih ukrepov in nesmotrnosti, za katere ni v celoti izkazal zadovoljivih ukrepov, se nanašajo na neučinkovito ravnanje pri izbiri izvajalca storitev trženja in plačilu opravljenih storitev, neustrezno izkazovanje prihodkov od opravljanja javne službe v poslovnih knjigah, neustrezno razmejevanje skupnih stroškov med Kobilarno Lipica in družbo Lipica Turizem in brezplačna uporaba nepremičnin, ki so v lasti države in z njimi upravlja Kobilarna Lipica.

Nesmotrnosti, za katere vlada ni v celoti izkazala zadovoljivih ukrepov, pa se nanašajo na neustrezno opravljanje gospodarske dejavnosti v Kobilarni Lipica. Družba Lipica Turizem posluje z izgubo, ki je v skladu z določili zakona o zavodih Kobilarna Lipica ne sme pokrivati, novega družbenika oziroma strateškega partnerja ne more pridobiti, ker je ustanovitelj te družbe na podlagi zakona lahko le Kobilarna Lipica.

Vlada ni začela s postopkom za spremembo zakona ter ni proučila možnosti izvajanja gospodarske dejavnosti v Kobilarni Lipica v obliki javno-zasebnega partnerstva, zato obstaja tveganje pokrivanja izgube iz poslovanja te družbe na način, ki ni v skladu s predpisi, je še razvidno iz porevizijskega poročila sodišča.