Cilj javnega razpisa je delodajalcem v regijah zagotoviti ustrezno kvalificirane kadre za prenos novih znanj in tehnologij, z namenom pospešitve razvoja produktov in storitev. V tem okviru bo s pomočjo izbranih projektov predvidoma vključenih 250 delodajalcev, 700 študentom posameznega izobraževalnega programa pa se bo sofinancirala štipendija, in sicer od šolskega/študijskega leta 2012/2013 dalje do zaključka izobraževanja oziroma najdlje do šolskega leta 2014/2015.

Za sredstva javnega razpisa lahko kandidirajo samoupravne lokalne skupnosti, upravičenci, ki imajo v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja status regionalne razvojne agencije in tiste pravne osebe, na katere je bila prenesena obveznost izvajanja regijskih štipendijskih shem.

Več informacij o javnem razpisu vam je na voljo na spletni strani Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije: www.sklad-kadri.si.