Od neustreznega prikazovanja prihodkov naprej

Kot v svojem porevizijskem poročilu navaja računsko sodišče, ''Javni zavod Kobilarna Lipica v odzivnem poročilu ni izkazal zadovoljivih popravljalnih ukrepov za odpravo pomembnih nesmotrnosti'' v več različnih točkah, v le eni pa je izkazal delno zadovoljivo izboljšavo.

Zato so svetu Kobilarne Lipica predlagali, da se z mesta direktorja zavoda razreši Tomija Rumpfa. Svet ima 15 dni časa za odgovor na predlog. Predsednik računskega sodišča Igor Šoltes je dejal, da pričakuje, da bo svet razumel ta poziv tudi skozi vse posledice, ki sledijo trenutnemu stanju. Če svet ne bo sledil temu ukrepu, kmalu ne bo imel več dela, glede na to, da gre že za vprašanje obstoja, je pojasnil.

Kot navaja poročilo, je bilo v obdobju od leta 2007 do konca leta 2010 ravnanje vlade in javnega zavoda Kobilarna Lipica pri ustanovitvi družbe Lipica Turizem neučinkovito, prav tako je bilo s strani Kobilarne neučinkovito razmejevanje prihodkov in odhodkov med Kobilarno Lipica in družbo Lipica Turizem, tako Kobilarna kot Ministrstva za kulturo, kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter vlada pa so neučinkovito načrtovali porabo in nadzirali porabo sredstev v Kobilarni Lipica. Šoltes ob tem dodal, da je bilo v revidiranem obdobju zaradi neustrezno razmejenih stroškov med Kobilarno Lipica in Lipica Turizmom neupravičeno izkazanih za 2,96 milijona evrov stroškov v kobilarni.

Računsko sodišče je kot kršitve dobrega poslovanja in nesmotrnosti Kobilarne navedlo neučinkovito ravnanje pri izbiri izvajalca storitev trženja in plačilu opravljenih storitev, neustrezno izkazovanje prihodkov od opravljanja javne službe v poslovnih knjigah, neustrezno razmejevanje skupnih stroškov med Kobilarno Lipica in družbo Lipica Turizem in brezplačna uporaba nepremičnin, ki so v lasti države in z njimi upravlja Kobilarna Lipica.

Šoltes je na novinarski konferenci v Ljubljani izpostavil, da zaradi nezadovoljive izvedbe zahtevanih popravljalnih ukrepov Kobilarna Lipica še vedno ne izvaja ustrezno veljavnih predpisov in usmeritev, ne zagotavlja smotrnega ravnanja z razpoložljivimi sredstvi za financiranje javne službe in ohranja tveganje dodeljevanja nedovoljene državne pomoči.

Kobilarna: To ni naključje

Direktor Kobilarne Lipica Rumpf predloga za razrešitev ni želel komentirati. Uradno stališče Kobilarne Lipica pa je, da se negativne zgodbe o kobilarni v javnosti navadno pojavijo tik pred ali takoj po kakšnem, za kobilarno pomembnem dogodku. Tako je bilo v času nastopa v dvorani Stožice marca lani in tako je tudi letos, ko so v kobilarni že v pričakovanju nedeljskega dneva odprtih vrat, so še ocenili v kobilarni in dodali, da pri tem ne more iti za naključje.

Vlada in ministrstvo s slabo gospodarsko dejavnostjo

V poročilu sodišče navaja še, da sta obveznost dobrega poslovanja kršila tudi vlada in ministrstvo za izobraževanje. Vlada ni v celoti izkazala zadovoljivih ukrepov v povezavi z neustreznim opravljanjem gospodarske dejavnosti v Kobilarni Lipica. Družba Lipica Turizem posluje z izgubo, ki je v skladu z določili zakona o zavodih Kobilarna Lipica ne sme pokrivati, novega družbenika oziroma strateškega partnerja ne more pridobiti, ker je ustanovitelj te družbe na podlagi zakona lahko le Kobilarna Lipica. Vlada ni začela s postopkom za spremembo zakona ter proučila možnosti izvajanja gospodarske dejavnosti v Kobilarni Lipica v obliki javno-zasebnega partnerstva, zato obstaja tveganje pokrivanja izgube iz poslovanja te družbe na način, ki ni v skladu s predpisi, je razvidno iz porevizijskega poročila.

Šoltes pa je ob tem izpostavil, da neodzivnost na opozorila računskega sodišča kaže na to, da se ta problem očitno ne zdi velik. "Gre za enega biserov slovenske ponudbe, na katerega bi morali biti ponosni, a te nedorečenosti in konflikti interesov kažejo, da se s kobilarno že vrsto let nihče resno ne ukvarja. Razdrobljenost po ministrstvih glede pristojnosti kaže na neresen odnos do tega vprašanja," je opozoril.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ni dobro polovalo kar zadeva opravljanje gospodarske dejavnosti v Kobilarni. Celotno območje Kobilarne Lipica je razglašeno za kulturni spomenik državnega pomena, kar bi lahko otežilo pridobivanje strateškega partnerja in oviro pri opravljanju gostinsko-turistične dejavnosti v Kobilarni Lipica. Ministrstvo prav tako ni izkazalo, da je proučilo ustreznost zaščite kulturnega spomenika oziroma zavarovanega območja v delu zemljišč in objektov, ki niso namenjeni izvajanju javne službe v Kobilarni Lipica, ter vpliva teh omejitev na možnost zagotavljanja strateškega partnerja za izvajanje gospodarske dejavnosti.