Odgovornost vseh lastnikov kurilnih naprav je, da zagotovijo njihovo učinkovito in varno delovanje. S strokovno oskrbo kurilnih naprav, ki jo izvaja dimnikar, lahko zagotovimo, da kurilne naprave ne bodo ogrožale življenja in premoženja ljudi, poraba energentov pa bo kar se da optimalna. Hkrati pripomoremo k temu, da je onesnaževanje zraka čim manjše, so sporočili z ministrstva za kmetijstvo in okolje.

Kurilne naprave na tekoče in plinasto gorivo do 50 kilovatov, ki redno obratujejo, moramo pregledati in očistiti enkrat v kurilni sezoni. Male kurilne naprave na biomaso z manj kot 20 odstotkov toplotnih izgub z dimnimi plini dvakrat v kurilni sezoni, kurilne naprave na trdno gorivo do 50 kilovatov, ki imajo več kot 20 odstotkov toplotnih izgub z dimnimi plini in redno obratujejo, pa v primorskih občinah trikrat, v vseh drugih delih Slovenije pa štirikrat v kurilni sezoni.

Meritve izpustov dimnih plinov na kurilni in dimovodni napravi na tekoče in plinasto gorivo od štirih kilovatov naprej in na trdno gorivo od 50 kilovatov naprej se izvaja v rednih presledkih, najmanj enkrat na leto.

Dimnikarsko podjetje mora opravljanje storitve najaviti vsaj sedem dni vnaprej

Lastnik kurilne naprave mora omogočiti opravljanje storitev in dostop do kurilne naprave, dimnih vodov, pomožnih naprav ali zračnikov in dovoliti vpogled v načrte teh naprav. Omogočiti mora tudi vstop v prostore, v katerih so naštete naprave ali skozi katere potekajo oziroma v katerih se opravljajo storitve dimnikarske službe.

Dimnikarsko podjetje mora namero opravljanja svojih storitev stranki najaviti vsaj sedem dni pred začetkom opravljanja storitev. V najavi mora navesti dan in uro svojega prihoda. Uporabnik storitev dimnikarske službe ima pravico, da v dogovoru s podjetjem prestavi najavljeni čas opravljanja storitev dimnikarske službe, vendar za največ 14 dni in ne več kot dvakrat.

Če lastniki kurilnih naprav dimnikarju ne dovolijo opraviti napovedanih storitev, jim bo v nabiralniku pustil delovni nalog kot dokaz o obisku ter to prijavil inšpekciji. Ta lahko kršitelja oglobi v višini 200 evrov in tudi dimnikar je v tem primeru upravičen do stroška 6,30 evra. Tudi če lastniki sami čistijo svojo kurilno napravo, morajo dimnikarju dovoliti obisk, da preveri, kako je opravljeno čiščenje, in opravi druge obvezne storitve na kurilni napravi.

Še več informacij o izvajanju obvezne državne gospodarske javne službe lahko zainteresirani najdejo na spletni strani http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/dimnikarska_dejavnost/.