To torej pomeni, da imajo podjetja priložnost, da preverijo svojo notranjo trdnost in si tako odgovorijo tudi na vprašanje, kakšen jutri jih čaka. Neizpodbitno dejstvo namreč je, da se organizacije, ki imajo lojalne zaposlene, ki jih z odprto in jasno komunikacijo vodijo iskreni in zaupanja vredni vodje, lažje in hitreje odzivajo na spreminjajoče se gospodarske razmere.

Da si organizacije želijo jasnega pogleda v tudi v tiste kotičke organizacijske kulture, ki jih morebiti v času, ko več energije usmerjajo v iskanje novih poslov in umeščanja na nove trge, ne vidijo dovolj jasno ali celo spregledajo, dokazuje število prijavljenih podjetij, ki so sodelovali v izboru najboljših zaposlovalcev - Zlata nit 2011.

Več prijav in višja povprečna ocena
Vanj se je namreč prijavilo 111 podjetij in tudi povprečna ocena kakovosti odnosa med zaposlenimi in organizacijo, ki jo je dalo 7709 zaposlenih, ki so odgovarjali na anketo z 39 trditvami, je bila nekoliko višja kot leto prej, saj je znašala 3,72, v Zlati niti 2010 pa 3,67. Ker so prijavljena podjetja po velikosti zelo raznolika, so razdeljena v tri kategorije: mala, srednje velika in velika podjetja. V Zlati niti 2011 je bilo na seznamu 101 najboljšega zaposlovalca tako 51 malih podjetij, 33 srednje velikih in 17 velikih podjetij, kar je najmanj do sedaj. In kako bo potekal izbor? Podjetja so ptred elektronsko prijavo vabljena k ogledu spletne strani www.zlatanit.dnevnik.si.

Prijavljeno podjetje nato dobi vprašalnik o kazalnikih uspešnosti podjetja, ki ga izpolnijo strokovne službe podjetja, ti podatki pa se dopolnijo še s kazalniki donosnosti kapitala, rasti poslovanja in dodane vrednosti na zaposlenega. Podjetje nato prejme ankete bodisi po elektronski ali klasični pošti, ki jo zaposleni izpolnjujejo tajno.

Novosti v vprašalniku za zaposlene
»Leto 2012 v Zlati niti prinaša, na podlagi petletnih izkušenj, na eni strani nadaljnjo poenostavitev vprašalnika za zaposlene, ki je na drugi strani ponudila prostor za vsebinsko okrepitev. V vprašalnik Zlata nit smo vključili preverjanje čustvene pripadnosti - metodologijo merjenja je prispeval dr. Robert Kaše z Ekonomske fakultete Ljubljana. Prav tako smo se odzvali na pobude proizvodnih podjetij in dodali spremenljivko vrste delovnega področja, ki bo tem podjetjem omogočila še nekoliko podrobnejšo analizo kakovosti odnosov,« pojasnjuje vodja metodologije mag. Edita Krajnović. Merilo vprašalnika je še vedno vitkost in preglednost, reši se ga približno v desetih minutah.

Novosti prinaša tudi merjenje uspešnosti poslovanja. V vprašalnik o uravnoteženih kazalnikih uspeha v povezavi z Združenjem Manager od letos dalje vključujemo merjenje deleža žensk na vodilnih delovnih mestih. Trženjski del kazalnikov uspešnosti je bil v sodelovanju z Ekonomsko fakulteto osvežen v smeri še večjega poudarka na ključnih dejavnikih konkurenčnosti ter spremljanju posameznih dimenzij trženjske naravnanosti podjetij .

Organizatorji izbora Zlata nit si želijo, da bi anketo izpolnilo čim več zaposlenih, zato je tudi visok odstotek odzivnosti zaposlenih pri končni uvrstitvi podjetja med najboljše zaposlovalce pomemben. Vsako leto razveseljuje podatek, da v podjetjih anketo izpolni v povprečju več kot 60 odstotkov zaposlenih. V podjetju naj bi anketo zaposleni izpolnili najpozneje v tednu dni od prejetja vprašalnikov, ki v povprečju vzamejo zaposlenemu deset minut časa za izpolnjevanje, zato imajo podjetja na voljo tri termine – oktobra, novembra in decembra oziroma po dogovoru po prijavi.

Seznam 101 najboljšega zaposlovalca
Analiza prvih ugotovitev o prijavljenih podjetjih konec januarja že da možnost oblikovanja seznama 101 najboljšega zaposlovalca, nadaljnja analiza podatkov pa 21 finalistov - po sedem v vsaki od kategorij. Z vsakim finalistom se opravi poglobljeni intervju, ki obsega 21 vprašanj, osredotoča pa se na ugotavljanje edinstvenosti in izjemnosti organizacije, dejavnikov uspeha, motivatorjev razvoja in upravljanje talentov, dobrih praks, inovativnosti, elementov družbene odgovornosti in konkurenčnih prednosti podjetja v prihodnosti. Na temelju tako zbranih podatkov svojo oceno podajo člani strokovnega sveta in izborne komisije.

Polletni projekt Zlata nit se bo tako predvidoma zaključil v času začetka koledarske pomladi 2013, ko bodo razglasili najboljše zaposlovalce med malimi, srednje velikimi in velikimi podjetji. Izbor je do sedaj vsako leto opozoril tudi na izjemne dosežke posameznih podjetij, zato so v izboru Zlata nit 2011 podelili tudi priznanje za stabilno rastočega zaposlovalca, ki ga je prejela Krka, pretekla leta pa so podeljevali priznanje za inovativno organizacijsko kulturo.

Zlata nit je medijsko-raziskovalni projekt, v katerem Dnevnik s promocijo podjetniške inovativnosti, primerov dobrih praks na področju zaposlovanja ter kakovosti delovnih mest najboljše zaposlovalce uveljavlja kot zgled in navdih poslovnega in širšega okolja. Z medijsko-raziskovalnim projektom Zlata nit – izborom najboljšega zaposlovalca, želijo vplivati na dinamičen razvoj zaposlenih in organizacij ter prispevati h konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Projekt Zlata nit podpirajo najvidnejši predstavniki poslovne javnosti, civilnih združenj in akademskega sveta. Partnerji Zlate niti, poleg soavtorja podjetja Mediade, so Zavod RS za zaposlovanje, Združenje manager, Združenje delodajalcev Slovenije, Ekonomska fakulteta v Ljubljani, Slovenska kadrovska zveza, Slovensko druđtvo za odnose z javnostmi in Bidnode. V letošnjem izboru sta se nam pridružila tudi Ameriška gospodarska zbornica IEDC-Poslovna šola Bled. Častni pokrovitelj projekta Zlata nit je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve RS.

Zakaj sodelovati v Zlati niti?
In kakšne so prednosti sodelovanja v Zlati niti za podjetja? Veliko jih je. Če bi s stališča Dnevnika poudarili predvsem pomen izmenjave dobrih praks tako v časniku kot na svetovnem spletu in na različnih delavnicah, ki nagovarjajo različne ciljne publike s posebnim poudarkom na mladih, ki se šele umeščajo na trg dela, pa podjetja dobijo vpogled v kakovost odnosa med zaposlenimi in organizacijo, saj dobijo poročilo oziroma analizo ankete, lahko pa naročijo tudi poglobljeno poročilo.

»Prednost poglobljenega poročila pred informacijo, ki jo prejme vsako od sodelujočih podjetij v Zlati niti, je prilagoditev podjetju. Dnevnikova služba raziskav na podlagi anket pripravi poročilo, ki prikaže rezultate tudi z vidika frekvenčnih distribucij sodelujočih, podrobnejše primerjave rezultatov podjetja ter statistično značilnih razlik glede na primerljive organizacije, predvsem pa tudi glede na sociodemografska obeležja udeležencev raziskave,« poudarja mag. Edita Krajnović iz Mediad, ki skrbi za izvedbo metodologije. Poglobljeno poročilo v primerjavi z osnovno informacijo o rezultatih prinaša tisto, kar je štoparica v športu: tek na atletski stezi sicer lahko spremljamo z ročno uro s sekundnim kazalcem, a na zmagovalne stopničke bo športnika to pripeljalo prej izjemoma kot po pravilu.

Zlata nit podaja celovit pogled na razvoj organizacije in zaposlenih v povezavi z uspešnostjo, je več kot HRM-raziskava. Njena prednost je tudi osredotočenost na zaposlenega, ne (le) na menedžment, hkrati pomembno prispeva k spodbujanju razvoja in k uveljavljanju kadrovske stroke kot dela menedžmenta podjetja oziroma soustvarjalca strategije podjetja. Raziskava je ogledalo podjetja, na katerih področjih dela dobro z zaposlenimi in kje ima še rezerve. Hkrati pa zaposlenim omogoča kakovostno odločanje o svoji zaposlitvi in spodbuja razvoj konkurenčnih posameznikov.