V letu 2011 znaša delež državnih pomoči v bruto domačem proizvodu (BDP) 2,1 odstotka. Ob izključitvi pomoči, ki so bile dodeljene za blažitev finančne krize, znaša delež državnih pomoči 1,33 odstotka BDP, trend pa je rastoč, so po seji vlade sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

Državne pomoči v Sloveniji so se lani v primerjavi z letom 2010, v absolutnih zneskih, najbolj povečale za namen odpravljanja finančne krize (za 209,48 milijona evrov), za regionalne cilje (za 41,46 milijona evrov) ter za varstvo okolja (za 21,67 milijona evrov).

Lani so bile v večjem obsegu dodeljene tudi pomoči za razvoj širokopasovnega omrežja (6,9 milijona evrov), odpravljanje posledic naravnih nesreč (6,44 milijona evrov), pomoči namenjene za mala in srednje-velika podjetja (1,41 milijona evrov) ter pomoči namenjene tveganemu kapitalu (1,4 milijona evrov).

Manj pomoči pa je bilo lani dodeljenih za raziskave in razvoj (za 23,78 milijona evrov), za namen morskega transporta (za 10,79 milijona evrov), za zaposlovanje (za 4,01 milijona evrov) ter za kmetijstvo (za 3,77 milijona evrov).

Vse ostale vrste pomoči niso bistveno vplivale na obseg dodeljenih državnih pomoči v Sloveniji.

Delež pomoči, ki se dodeljuje posebnim sektorjem, kaže padajoči trend. V letu 2011 je dosegel najnižji delež v celotnem obdobju, od kar se spremlja državne pomoči, saj predstavlja le še 8,8 odstotka vseh pomoči. Enak trend se kaže pri pomočeh, ki so namenjene kmetijstvu in ribištvu, delež teh pomoči je padel na 13 odstotkov vseh pomoči.

Letno poročilo o državnih pomočeh za leta 2009, 2010 in 2011 je sicer analitični pregled dodeljenih državnih pomoči. Poročilo temelji na podatkih, ki so bili posredovani s strani upravljavcev državnih pomoči in je pripravljeno skladno z veljavno slovensko zakonodajo, ki povzema ureditev razvrščanja in poročanja v EU.

Poročilo se v skladu z zakonom o spremljanju državnih pomoči predloži v sprejem vladi, ta pa ga v 30 dneh po sprejemu predloži DZ.