Po začasnih podatkih letne strukturne statistike plač (ta temelji na obstoječih administrativnih virih) je lani povprečna letna bruto plača moških, preračunana na mesec, znašala 1616 evrov, medtem ko je povprečna plača žensk znašala 1542 evrov, navaja statistični urad in poudarja, da gre za povprečja in da do razlik prihaja tudi zaradi različne izobrazbene ter starostne in poklicne strukture.

Razlika med bruto plačami moških in žensk je bila še vedno največja v zdravstvu in socialnem varstvu - ženske so imele lani v povprečju za 27,4 odstotka nižjo plačo kot moški v tej dejavnosti. Nekoliko manj, za 26,2 odstotka, so plače žensk zaostajale za plačami moških v finančnih in zavarovalniških dejavnostih.

Razloga za razlike sta bila različna zastopanost spolov v teh dejavnostih in opravljanje različnih poklicev. Med zaposlenimi v zdravstvu in socialnem varstvu je bilo namreč več kot štiri petine žensk in le manj kot petina moških; tako je večje število žensk na manj plačanih delovnih mestih znižalo povprečje njihovih plač in povečalo razliko v primerjavi s plačami moških.

Najmanjša je bila razlika v dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in vodo - tu so se povprečne plače moških in žensk razlikovale za 2,9 odstotka ali 65 evrov v korist moških. Za okoli štiri odstotne točke več so plače žensk zaostajale za plačami moških še v javni upravi in obrambi ter v obvezni socialni varnosti (za 6,9 odstotka ali 132 evrov).

So pa bile bruto plače žensk v povprečju višje od bruto plač moških v dejavnostih gradbeništvo (za 19,9 odstotka), oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja (za 15,8 odstotka) ter promet in skladiščenje (za 15,3 odstotka). Tudi v teh dejavnostih je bila vzrok za razlike različna zastopanost spolov, saj so bile v vseh treh omenjenih dejavnostih ženske v manjšini, vendar so pretežno opravljale bolje plačana dela.

Povprečne bruto plače so bile tudi lani najvišje v osrednjeslovenski statistični regiji, kjer je sicer delalo več kot tretjina vseh zaposlenih v Sloveniji. V tej regiji zaposlene osebe so imele v povprečju za 200 evrov višjo bruto plačo od povprečne v Sloveniji.

Povprečne bruto plače zaposlenih z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo so bile lani v zasebnem sektorju za 1,3 odstotka višje od povprečnih bruto plač zaposlenih z enako izobrazbo v javnem sektorju in za 4,2 odstotka višje od povprečnih bruto plač zaposlenih z enako izobrazbo v sektorju država.

Višje bruto plače od visokošolsko izobraženih zaposlenih v zasebnem sektorju pa so imeli visokošolsko izobraženi zaposleni v javnih družbah; ti so imeli za 10,9 odstotka višje bruto plače od zaposlenih z enako izobrazbo v zasebnem sektorju in za 15,6 odstotka višje bruto plače od zaposlenih z enako izobrazbo v sektorju država.