Namen javnega razpisa je vzpostavitev novih kreativnih jeder, ki delujejo v raziskovalnih organizacijah, s potencialom za zagotavljanje policentričnega razvoja. Sofinancirani projekti bodo prispevali k večji raziskovalni konkurenčnosti in možnosti za razvoj posamezne regije ter vzpostavitvi medinstitucionalnega sodelovanja z institucijami znanja in gospodarstvom. Prav tako bo vzpostavljena ustrezna kritična masa znanja za učinkovito povezovanje v mednarodnem prostoru (npr. mednarodna mreža odličnosti) in krepitev interdisciplinarnih jeder, pravijo na ministrstvu.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, ki vključujejo upravljanje in razvoj kreativnih jeder, raziskovalno-razvojno delo raziskovalcev, izboljšanje pogojev za raziskovalno delo (npr. nakup raziskovalne opreme, sklenitev dogovorov za gostovanje na opremi v drugih raziskovalnih organizacijah) in izvajanje razvojno-raziskovalnih projektov za preboj oz. razvoj posamezne raziskovalne institucije.

Eden izmed pomembnih ciljev javnega razpisa je tudi povezovanje visokošolskih zavodov z regionalnim okoljem, dodajajo na ministrstvu. Posebna pozornost bo tako namenjena podpori znanstveno-raziskovalnemu delu, povezovanju in vzpostavitvi kritične mase visoko usposobljenih kadrov v slovenskih regijah za potrebe gospodarskega razvoja in konkurenčnosti ter spodbujanju tehnoloških in netehnoloških potencialov izobraževalno-raziskovalnih organizacij.

Javni razpis, ki ga bo objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost«, prednostne usmeritve » Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost«.

Več informacij vam je na voljo na http://www.mizks.gov.si/.