Po vpogledu v izpis iz poslovnega registra Slovenije in v register zasebnikov in pravnih oseb, ki opravljajo socialno varstvene storitve, ogledu izvajanja dejavnosti izvajalke, ki je bil izveden v koordinaciji z Inšpektoratom RS za šolstvo in šport, Zdravstvenim inšpektoratom RS in Tržnim inšpektoratom RS ter pridobljenimi izjavami prisotnih zaposlenimi pri izvajalki dejavnosti je inšpektor ugotovil, da navedena uredba ne opredeljuje šifre dejavnosti oz. podrazreda za varuha predšolskih otrok na domu, kljub temu da je ta dejavnost izrecno opredeljena v 24.a členu Zakona o vrtcih. Isti člen še določa, da varuh predšolskih otrok opravlja dejavnost v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, je dodal inšpektor.

Inšpektor je prav tako ugotovil, da se izvajalka ne nahaja v registru zasebnikov in pravnih oseb, ki opravljajo socialno varstvene storitve, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za socialno varstvo, niti nima podeljene koncesije za opravljanje socialno varstvenih storitev in ni javni socialno varstveni zavod. Zaradi suma, da bi izvajalka lahko izvajala katero od socialno varstvenih storitev brez pridobljenega dovoljenja za delo, so preverili še prostore, v katerem je varovala otroke, in ugotovili, da ne izvaja nobene od socialno varstvenih storitev, zato je bil inšpekcijski nadzor ustavljen.

Inšpektor je ob tem ocenil, da je iz podatkov, pridobljenih pri inšpekcijskih dejanjih, možno sklepati, da izvajalka izvaja dejavnost varstva predšolskih otrok, ki ne vključuje izvajanja javno veljavnega programa. Zakon o vrtcih tako dejavnost opredeljuje kot dejavnost »varuha predšolskih otrok«, vendar mora ob izpolnjevanju predpisanih pogojev biti vpisana v register pri ministrstvu, pristojnem za predšolsko vzgojo. Isti člen še določa, da varuh predšolskih otrok opravlja dejavnost v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe.

Zaradi navedenih ugotovitev je inšpektor podal pobudo v zvezi z odločitvijo o pristojnosti in dopolnitev zakonodaje na področju varstva otrok. Varstvo otrok v svojih različnih organizacijskih oblikah mora ohraniti (ali pridobiti) značaj dejavnosti, ki izkazuje javni interes. Tudi zato je nesprejemljivo, da po sedaj veljavnih predpisih ni opredeljenega načina inšpekcijskega nadzora, ki je opredeljeno kot »dnevno varstvo otrok«.

"Na podlagi navedenega želimo opozoriti starše predšolskih otrok, da morajo tudi v stiski, kako rešiti varstvo otrok v dopoldanskem času, dobro preveriti kam jih lahko zaupajo in v kakšnih pogojih bo potekalo varstvo," je še dejal Rančigaj.