Nekateri direktorji gledališč bi se, če se ministrstvo ne bi odločilo posredovati, tako lahko znašli v nezavidljivem položaju, ko ne bi mogli izplačati osebnih dohodkov, s tem pa bi kršili pogodbe, ki jih k temu zavezujejo. Varčevanje bi tako povzročilo nove kršitve pravnih norm in zakonodaje. Direktorje in vodje gledališč, ki so ne glede na varčevanje dolžni izvesti celoten napovedani program, smo zato povprašali, kako bodo reševali nastalo težavo. Pokazalo se je, da varčevanje vseh ne bo enako prizadelo, da sta za nekatere negotovost in izpad sredstev večja, zato tudi ubirajo različne poti za reševanje položaja.

Tina Kosi, upravnica in umetniški vodja SLG Celje: Konec junija smo od resornega ministrstva prejeli končno odločbo o financiranju SLG Celje v letu 2012. Iz odločbe izhaja, kot ugotavlja v obrazložitvi tudi ministrstvo samo, da ni zagotovljenih dovolj sredstev za stroške dela, ki bodo nastali z izvedbo programa, ki ga moramo v tem letu uresničiti. Ker znaša razlika med predvidenimi stroški dela in odobreno subvencijo zanje skoraj eno mesečno plačo vseh zaposlenih v SLG Celje, smo se odločili, da bomo uporabili pravno sredstvo, ki nam je na voljo. Seveda z resornim ministrstvom dobro sodelujemo in smo pripravljeni vloženo tožbo umakniti takoj, ko bodo zagotovljena zadostna sredstva za pokritje stroškov dela za izvedbo s strani države odobrenega programa.

Peter Sotošek Štular, vršilec dolžnosti ravnatelja SNG Drama Ljubljana: Vlada RS je v obrazložitvi odločbe o sofinanciranju našega javnega zavoda pri sredstvih za stroške dela navedla, da bodo sredstva za izplačilo plač v letu 2012 v skladu z Zujfom za približno 4,9 odstotka nižja od predvidenih in da bo o manjkajočih sredstvih v primeru, da ta ne bodo zadostovala za izplačilo vseh plač do konca leta 2012, odločila naknadno. Poteka nedokončanih postopkov v zvezi s financiranjem s strani ministrstva tako do roka, ki je naveden v odločbi - namreč do konca leta 2012 - ne moremo podrobneje komentirati.

Jožko Čuk, direktor SNG Nova Gorica: Pristojno ministrstvo nam ni posredovalo nikakršnega sporočila, da naj bi prejeli za plače zaposlenih manj sredstev, za katere bi morali poskrbeti sami iz lastnih sredstev. Na vsak način nam bi to povzročilo velikanske težave in plač najverjetneje ne bi mogli izplačati. Vsaj pravočasno bi bilo to povsem nemogoče, saj take rezerve zaradi zakonskih in sklenjenih obveznosti v gledališču ni. Ker se zavedamo drastične zaostritve finančnih virov, stalno racionaliziramo vse pogodbe z ljudmi ter za stvari in storitve. Imamo stalen nadzor porabe elektrike, vode, ogrevanja in delamo na manjših površinah. Na ta način računamo, da bomo prihranili dvajset odstotkov sredstev. Kaj bomo storili v primeru takšnega sporočila, se bomo odločali, ko ga bomo z ministrstva prejeli.

Danilo Rošker, direktor SNG Maribor: V odločbi 6110-7/2012/1 za leto 2012 piše, da so sredstva za stroške dela zaposlenih - bruto plače s prispevki, stroški prevoza na delo in z dela, povračilo stroškov za prehrano med delom, prispevki za zavarovalno dobo s povečanjem, premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje ter znesek regresa za letni dopust za leto 2012 - v skladu z Zujfom za leto 2012 zapisana v potrebni višini za naš zavod. Če ta sredstva za stroške dela zaposlenih, ki jih je zagotovil rebalans, ne bodo zadostovala za izplačilo plač do konca leta, bo v skladu s kasneje sprejetim Zujfom o manjkajočih sredstvih ministrstvo odločalo naknadno. SNG Maribor - Drama, Opera, Balet, Festival Borštnikovo srečanje - se zaveda težke gospodarske situacije in zato zadeve ne bomo komentirali, dokler ne bo končana. Kot največji kulturni javni zavod v Sloveniji kljub varčevalnim ukrepom in zmanjšanju stroškov na vseh področjih ter hkratnemu povečanju prodaje abonmajev in predstav za izven ne moremo iz lastnih virov zagotoviti sredstev za izplačilo mesečne plače zaposlenih. Verjamemo, da bo država izpolnila svoje obveznosti do zaposlenih v našem zavodu.

Marijana Jaklič Klanšek, poslovni vodja MGL: Ministrstvo je v obrazložitvi odločbe o financiranju v letu 2012 zapisalo višino sredstev, ki naj bi jih MGL prejel v letu 2012 za stroške dela zaposlenih. Podlaga za to višino je bil že sprejeti Zujf. Ta sredstva so za 4,3 odstotka nižja od tistih, izračunanih na podlagi izhodišč vlade RS za pripravo predloga rebalansa proračuna RS za leto 2012. Tako zmanjšan obseg predstavlja približno 35 odstotkov potrebnih sredstev za eno plačo vseh zaposlenih. Če bo sredstev za plače zmanjkalo, bo o tem ministrstvo, tako je zapisalo, odločilo naknadno. V MGL smo natančno preučili odločbo, ponovno preračunali, koliko sredstev bomo potrebovali za izplačilo plač, in ugotovili, da bodo - razen v primeru kakšne višje sile, na primer bolezni v ansamblu in posledično dodatnih stroškov za vskoke - z odločbo dodeljena sredstva zadostovala. V letu 2012 smo imeli namreč kar nekaj upokojitev in smo nadomestno zaposlili mlade ljudi, ki so glede na obstoječo zakonodajo uvrščeni v precej nižje plačne razrede kot pravkar upokojeni. Te kadrovske spremembe so v našem primeru prispevale k zmanjšanju potrebnih sredstev za plače.