Plačana pripravništva so namenjena zgolj posameznikom z univerzitetno ali enakovredno izobrazbo.
Praksa je namenjena dopolnjevanju znanja, pridobljenega med študijem, in seznanjanju z dejavnostmi Evropske unije, predvsem Evropskega parlamenta. Kandidati lahko izbirajo med prakso Roberta Schumana, splošna usmeritev ali prakso Roberta Schumana, novinarska usmeritev.

Kandidati za prakse Roberta Schumana, splošna usmeritev, morajo dokazati, da so izdelali obsežno pisno nalogo kot del zahtev za pridobitev univerzitetne diplome ali za znanstveno revijo. Enega kandidata, katerega naloga je posebej zadevala odnose med Evropsko unijo in ZDA, se lahko sprejme na opravljanje prakse s štipendijo "Chris Piening".

Kandidati za opravljanje praks Roberta Schumana, novinarska usmeritev, morajo tudi imeti strokovne izkušnje in to dokazati ali z objavljenimi prispevki ali s clanstvom v eni izmed novinarskih zvez v državi clanici Evropske unije oziroma z novinarsko izobrazbo, priznano v državah clanicah Evropske unije ali v državah kandidatkah.

Rok za prijavo je do 15. oktobra oziroma do 15. marca za prakso od 1. oktobra prihodnje leto dalje. Plačana praksa se opravlja pet mesecev, prvi sklop se prične 1. marca, drugi pa 1. oktobra prihodnje leto.

Neplačana praksa za srednješolce

Evropski parlament mladim, ki so zaključili srednješolsko izobraževanje, ustrezno za vpis na univerzo, ali imajo enakovredno raven visoke ali tehnične izobrazbe, omogoča opravljanje neplačane prakse. Ta možnost je predvsem namenjena mladim, ki so dolžni prakso opraviti v okviru izobraževalnega programa. Praksa je na voljo v okviru univerzitetnega izobraževalnega programa ali programa enakovredne izobraževalne institucije, poklicnega usposabljanja na visoki ravni, ki ga izvaja neprofitna organizacija (predvsem javne ustanove in organizacije), in opravljanja obveznosti, ki so pogoj za opravljanje nekega poklica.

Neplačana praksa prevajalcev traja od enega do štiri mesece, pričela pa se bo 1. januarjem, 1. majem in 1. septembrom prohodnje leto.

Program prakse za invalide

Evropski parlament kot pozitivni ukrep ponuja plačano prakso za invalide, katere namen je olajšati invalidnim osebam vključevanje v delo.

Praksa je namenjena tako posameznikom z univerzitetno ali enakovredno izobrazbo kot osebam z izobrazbo, nižjo od univerzitetne (člen 18 Internega pravilnika o opravljanju prakse in študijskih obiskov v sekretariatu Evropskega parlamenta, ki zadeva akademske kvalifikacije, potrebne za sprejem na plačano prakso, za ta program ne velja).

Glavni namen programa je ponuditi invalidom primerne in dragocene delovne izkušnje ter priložnost, da se seznanijo z dejavnostmi Evropskega parlamenta.

Plačana praksa traja pet mesecev in ne more biti podaljšana. Treba je upoštevati, da praksa ne daje pravice do zaposlitve v Evropskem parlamentu: uradniki so zaposleni na podlagi natečajev, ki jih organizira Evropski urad za izbor osebja EPSO; pogodbeni uslužbenci se zaposlijo na podlagi razpisa za prijavo interesa, ki ga objavi EPSO.

Plačana in neplačana praksa za prevajalce

Plačano opravljanje prakse je namenjeno zgolj posameznikom z univerzitetno ali enakovredno izobrazbo. Praksa je namenjena dopolnjevanju znanja, pridobljenega med študijem, in seznanjanju z dejavnostmi Evropske unije, predvsem Evropskega parlamenta.

Kandidati za opravljanje plačane prakse za prevajalce morajo imeti državljanstvo države članice Evropske unije ali države kandidatke za pristop (Hrvaška, Islandija, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Črna gora ali Turčija), biti ob nastopu prakse stari najmanj 18 let, predhodno niso smeli več kot štiri zaporedne tedne opravljati plačane prakse ali drugega dela za plačilo pri eni od evropskih institucij ali pri poslancu oziroma politični skupini Evropskega parlamenta; morajo do roka za oddajo prijav dokončati univerzitetni študij, ki traja najmanj tri leta in se zaključi z diplomo; morajo popolnoma obvladati enega od uradnih jezikov Evropske unije ali uradnih jezikov držav kandidatk, in imeti poglobljeno znanje še dveh drugih uradnih jezikov Evropske unije.

Plačana praksa traja tri mesece. V izjemnih primerih se lahko opravljanje prakse podaljša za največ tri mesece.

Neplačano prakso pa Evropski parlament ponuja mladim, ki so šele na začetku visokošolskega izobraževanja. Ta možnost je predvsem namenjena mladim, ki so dolžni prakso opraviti v okviru izobraževalnega programa. Praksa mora tako biti del univerzitetnega študijskega programa ali programa enakovredne izobraževalne institucije, del poklicnega usposabljanja na visokošolski ravni, ki ga izvaja neprofitna organizacija (predvsem javne ustanove in organizacije), ali del obveznosti, ki so pogoj za opravljanje poklica.

Neplačana praksa traja od enega do treh mesecev. V izjemnih primerih se lahko opravljanje prakse podaljša za največ tri mesece.

Konferenčni tolmači

Če že imate diplomo iz konferenčnega tolmačenja in je vaša jezikovna kombinacija koristna za našo institucijo, lahko razmislite o prijavi na akreditacijski preizkus ali na natečaj za izbor kadrov.  Če vas zanima poklic konferenčnega tolmača, vendar zanj še niste usposobljeni, pa ponujajo številne univerze v Evropi študije, ki usposabljajo za prevajanje in tolmačenje.

Če že imate diplomo iz katere koli smeri, vendar bi se vseeno radi usposabljali za poklic konferenčnega tolmača, vas bo zagotovo zanimalo, da se program «European Masters» izvaja na številnih visokošolskih ustanovah.

Več informacij o posameznih pripravništvih in praksah se nahaja na spletnem mestu http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/sl/007cecd1cc/Traineeships.html.