Pred vložitvijo predloga vladi za imenovanje določenega kandidata za generalnega direktorja policije je minister dolžan pridobiti mnenje posebne avtonomne strokovne komisije o ustreznosti kandidata, ki jo sestavljajo trije člani.

Izbira kandidata je v pristojnosti ministra, generalnega direktorja policije pa imenuje vlada na predlog ministra za notranje zadeve.

Minister mora komisiji posredovati vso dokumentacijo, ki se nanaša na njegov predlog kandidata. V postopku imenovanja generalnega direktorja policije komisija opravi razgovor s predlaganim kandidatom, na katerem preveri usposobljenost in ustreznost kandidata za mesto generalnega direktorja policije. Komisija je dolžna podati mnenje o kandidatu v roku 30 dni po prejemu zaprosila. Mnenje komisije je dokončno in zoper njega ni mogoče vlagati pravnih sredstev.

Mnenje komisije mora minister priloži predlogu vladi za imenovanje generalnega direktorja, pri čemer ne more predlagati kandidata, za katerega je komisija podala mnenje, da ni ustrezen. Generalni direktor policije se imenuje za dobo petih let z možnostjo enkratnega ponovnega imenovanja.