Da je v obeh primerih ravnal koruptno, je odločila komisija za preprečevanje korupcije, ki je svoje ugotovitve odstopila računskemu sodišču s priporočilom, da izvede v občini revizijo. Skupaj z več drugimi prijavami je ugotovitve posredovala tudi Policijski upravi Ljubljana in v sklepnih odločitvah zapisala, da bo izveden tudi izredni nadzor nad premoženjskim stanjem Tomaža Drolca.

Občina ni dobila plačila

Komisija županu Tomažu Drolcu med drugim očita, da je že leta 2007 z IGRM sklenil posel, s katerim občina za pet nepremičnin v Kaplji vasi ni dobila plačila, marveč zgolj dogovor, da bo IGRM zgradil hleve za Konjeniški klub Komenda in razliko v ceni poplačal s stanovanji, poslovnimi prostori in parkirišči, ki še niso bili oziroma še danes niso zgrajeni. Sporna je tudi cenitev nepremičnin. Župan je komisiji zatrdil, da ta obstaja, a se ne spomni, kdo jo je opravil.

Komisija županu očita, da je omogočil premoženjsko korist tudi gospodarski družbi Hades, ki je kasneje z dovoljenjem občine odkupila še neplačane nepremičnine družbe IGRM. Še več, za to jim je, brez vednosti občinskega sveta in finančnega ministrstva, omogočil celo najem posojila. Tako je s podpisom pogodb o pristopu k dolgu družbe Hades trgovina po ugotovitvi komisije sklenil nedovoljen pravni posel in občino izpostavil tveganju, saj bo ta morda zdaj morala prav zaradi njegovega podpisa pogodbe k pristopu dolga poravnati neporavnane obveznosti te družbe.

Morda še ni vse izgubljeno

Ker komisija meni, da morda le še ni vse izgubljeno, je svoje ugotovitve posredovala tudi nadzornemu odboru občine Komenda. Menijo, da je mogoče popraviti vsaj del kršitev pri prodaji občinskega premoženja in zahtevati kupnino oziroma vračilo občinskih nepremičnin. K ukrepanju so pozvali še finančno ministrstvo in proračunsko inšpekcijo, predlagali, da se zaradi nespoštovanja določil o vključitvi protikorupcijske klavzule v pogodbe zoper odgovorno osebo občine predlaga preučitev pogojev za uvedbo prekrškovnega postopka in zaradi domnevne kršitve zakona o notariatu obvestili Notarsko zbornico Slovenije tudi o ravnanju notarja Janeza Novaka.

Trgovine pa od nikoder

Župan Tomaž Drolec včeraj ugotovitev komisije ni želel komentirati, član občinskega sveta Aleš Marinko pa je dejal, da so ugotovitve komisije dokaz, da občinski svet v tem mandatu dobro dela, saj so vseskozi opozarjali na nepravilnosti, ki naj jih zdaj dorečejo sodni mlini.

Vse ugotovljene nepravilnosti so povezane z gradnjo stanovanjsko-poslovnega objekta Center Komenda, ki naj bi občanom med drugim prinesel tudi že dolgo težko pričakovano sodobno in primerno veliko trgovino. A je objekt tudi po več kot petih letih nedokončan, kaj bo z njim, pa občinski svetniki niso izvedeli niti na zadnji seji občinskega sveta, saj se investitor, družba Hades, znova ni odzval njihovemu vabilu.

Drolec se ne spomni

Iz obširnega poročila komisije za preprečevanje korupcije gre med drugim razbrati, da župan Drolec, ki se je lansko jesen proslavil z odmevno, kasneje preklicano izjavo o podkupovanju državnih uradnikov, tudi komisiji na marsikaj še vedno ni znal ali želel odgovoriti, marsičesa pa se več ne spomni. Na vprašanje, zakaj s podpisom pogodb o pristopu k dolgu ni seznanil občinskega sveta, naj bi jim letos marca pojasnil, "da je vedel, da ne bi dobil sklepa in bi bilo preveč enega govorjenja". Že maja lani pa je tudi občinskim svetnikom v neformalnem pogovoru priznal, da je v času podpisa obeh jamstvenih pogodb (junija 2010) vedel, da to presega njegova pooblastila. Ker za nameček o tem ni obvestil niti ministrstva za finance, je ravnal v nasprotju s statutom občine, s predpisi, ki urejajo javne finance, in predpisi, ki urejajo financiranje občin.

Zanimivo je tudi županovo pojasnilo, da obligacijska zaveza občine v odloku o zaključnem računu za leti 2010 in 2011 ni izkazana v bilanci občine zato, ker se o tem znesku na občini naj ne bi pogovarjali in sam o tem ni govoril ne računovodkinji ne direktorici uprave.