Vlada je ministrstvu za sklenitev pogodbe prerazporedila tudi pravice porabe iz tekoče proračunske rezerve.

V skladu s prejetima odlokoma o upravljanju s kapitalskima naložbama države v NLB in NKBM se je pristojnost razpolaganja s tem deležem z Agencije za upravljanje s kapitalskimi naložbami RS prenesla na vlado.

Za pripravo gradiv za upravljanje z državno naložbo v obeh najpomembnejših slovenskih bankah je zadolženo ministrstvo za finance.

"Glede na to, da gre pri pripravi gradiv za izvrševanje omenjenih pristojnosti vlade za urejanje kompleksnih in strokovno zahtevnih vprašanj, ki terjajo globoko poznavanje vsebine postopkov, korporacijskega prava ter ostalih predpisov, ministrstvo potrebuje strokovno svetovanje glede postopka prodaje deleža države v obeh bankah," je ob podelitvi soglasja za izbor finančnega svetovalca ugotovila vlada.

Cilj koalicije je državno lastništvo v obeh bankah po izpeljavi najverjetnejšega prenosa slabih terjatev na posebno agencijo ali sklad zmanjšati na najmanj 25 odstotkov in eno delnico.

Vlada ne soglaša z letnim poročilom AUKN za leto 2011

Vlada danes ni dala soglasja k letnemu poročilo Agencije za upravljanje kapitalskih naložb RS (AUKN) za leto 2011. Kot je ugotovila, je vsebina poročila povzetek aktivnosti in ukrepov AUKN, ki jih je ta izvedla lani, vlada pa jih ocenjuje kot neustrezne in nezadovoljive.

AUKN je pripravila letno poročilo, ki po njenih navedbah temelji na predlogu strategije, ki ga je vladi v sprejem predložila julija, na sektorskih politikah resornih ministrstev, na srednje- in dolgoročnih poslovnih načrtih družb v državni lasti in smernicah ter priporočilih Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD).

Ker nista bila sprejeta strategija upravljanja kapitalskih naložb niti letni načrt upravljanja teh naložb, je analitična vrednost dokumenta omejena, saj AUKN pri upravljanju naložb ni imela usmeritev države.

Letno poročilo zavzema predstavitev AUKN, njene dejavnosti, pomembnejše ukrepe AUKN in nadzornih svetov v najpomembnejših družbah v 2011. Obravnava tudi dokapitalizacije državnih družb v letu 2011 ter prodajne dejavnosti AUKN. Posebej obravnava portfelj družb v lasti države ter analizo gospodarskega okolja in analizo poslovanja družb v (neposredni in posredni) lasti države. V poročilu je navedena tudi kratka predstavitev 20 največjih družb v državni lasti.

"Določene odločitve AUKN v praksi izkazujejo, da niso bile v javnem interesu ali v skladu z dobro prakso. Iz navedenih razlogov vlada s predloženim letnim poročilom AUKN ne soglaša," so v sporočilu za javnost po današnji seji vlade zapisali v uradu za komuniciranje in dodali, da bo vlada letno poročilo AUKN za lani skupaj s to določitvijo predložila državnemu zboru.

Na agenciji so v odzivu, pod katerega sta se podpisala svet agencije in predsednica uprave v odstopu Dagmar Komar, izrazili presenečenje nad odločitvijo vlade. Ugotavljajo namreč, da ministrstvo za finance konkretnih in prepričljivih vsebinskih argumentov za tak sklep ni navedlo.

Pri tem poudarjajo, da je letno poročilo AUKN prvi dokument v Sloveniji, ki podrobno analizira vse neposredne državne naložbe na celovit in pregleden način.

Na agenciji znova spominjajo, da so že v prvem letu delovanja ob minimalnih kadrovskih in finančnih virih uvedli vse ključne standarde upravljanja družb. Teh ključnih standardov upravljanja država pred tem ni vzpostavila, poudarjajo na AUKN, kjer so o svojih dejavnostih marca poročali tudi delovni skupini OECD in po njihovih navedbah prejeli pozitivne odzive.

Na agenciji opozarjajo, da so od začetka ustanovitve delovali brez strategije upravljanja državnih naložb, kar jim je delo zelo oteževalo, saj ni imela strateških usmeritev s strani DZ. Predloga strategije, ki ga je AUKN pripravila, namreč prejšnja vlada zaradi neusklajenosti med ministrstvi in nekaterih odprtih vprašanj ni sprejela.

Obravnava letnega poročila AUKN za leto 2011 je bila sicer na dnevnem redu odbora DZ za finance v začetku julija, a odbor takrat poročila ni obravnaval, saj ga pred tem ni obravnavala vlada.

AUKN naj bi sicer skladno z zakonom o Slovenskem državnem holdingu, ki je še v fazi usklajevanja, prenehala obstajati.

Vlada nasprotuje noveli o pravilih cestnega prometa, ki jo je vložila SD

Vlada nasprotuje noveli zakona o pravilih cestnega prometa, ki jo je v zakonodajni postopek vložila SD in predvideva dodeljevanje točk varne vožnje. Kot je zapisano v vladnem gradivu, bi bilo nagrajevanje tistih, ki spoštujejo zakon, neutemeljeno, saj zakon določa dolžnost in ne pripravljenosti udeležencev cestnega prometa, da spoštujejo zakon.

Po predlogu zakona bonus točke prejemali vozniki, ki v določenem obdobju ne bi storili prekrškov, za katere so predpisane kazenske točke. Imetnik vozniškega dovoljenja bi lahko koristil bonus točke samo za te prekrške. Glede na to, da so kazenske točke predpisane samo za najhujše kršitve pravil cestnega prometa, bi bili v privilegiranem položaju predvsem vozniki, ki huje kršijo pravila cestnega prometa, opozarja vlada.

Izničevanje točk varne vožnje s kazenskimi točkami v cestnem prometu je po mnenju vlade neutemeljeno. Gre namreč za sankcijo, ki je bila izrečena zato, ker je storilec storil prekršek, pri katerem bi lahko nastale ali pa so že nastale hujše posledice. Tovrstno pridobivanje bonus točk bi torej po oceni vlade poslabšalo varnost v cestnem prometu, saj bi lahko voznik po pridobitvi določenega števila točk varne vožnje začel kršiti cestnoprometne predpise.

Že sedaj obstajajo določene spodbude za voznike, ki upoštevajo predpise, in sicer predvsem v smislu bonusov pri zavarovalnicah. Spodbude v obliki bonusov pri zavarovalnicah in občasnih nagrad za dobre voznike, kot so boni za gorivo, cestni zemljevidi ter kompleti za prvo pomoč, pa vlada podpira in meni, da te zadoščajo za nagrajevanje dobrih voznikov.