Proračunski primanjkljaj je tako pet mesecev pred koncem leta le še 103 milijone evrov nižji od začrtanega v rebalansu letošnjega proračuna. Ta namreč primanjkljaj postavlja pri 1,072 milijarde evrov.

Proračunski prihodki so bili julija z dobrimi 603 milijoni evrov za skoraj 69 milijonov nižji kot junija, ko je država zabeležila višje prilive od dohodnine in sredstev z naslova skupne kmetijske politike EU.

Na ministrstvu za finance pravijo, da so bili julijski proračunski prihodki za 43,2 milijona evrov nižji od načrtovanih, od tega se je davkov v državno blagajno nateklo za 25 milijonov evrov davkov manj od načrtov.

Razlog za nizko realizacijo davkov na dohodek in dobiček v juliju je po pojasnilih ministrstva letni poračun dohodnine. Vračila iz proračuna so julija tako znašala 130,9 milijona evrov.

Davki na blago in storitve višji

Davki na blago in storitve so julija medtem sledili predvideni dinamiki in so bili v primerjavi z junijem višji za 163,5 milijona evrov. Največji del te razlike odpade na davek na dodano vrednost in trošarine (skupaj 161,7 milijona evrov).

Julija se je sicer začel uveljavljati zakon o uravnoteženju javnih financ. Proračunski odhodki so bili kljub temu s skoraj 723 milijoni evrov za skoraj 48 milijonov evrov višji od junijskih in za 75 milijonov evrov višji od majskih. So pa za polovico nižji od povprečnih odhodkov v prvih štirih mesecih leta.

Višji julijski odhodki od junijskih so bili posledica tega, da je bil julija izplačan letni dodatek upokojencem v višini 86,9 milijona evrov, zato je bil transfer iz proračuna na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ustrezno višji, kar je ministrstvo predvidelo tudi v načrtih. Plače v javnih zavodih v juliju niso rasle.

Realizacija odhodkov državnega proračuna je bila tako celo za 50,4 milijona evrov nižja od načrta. Nižji odhodki od načrtovanih so po navedbah ministrstva posledica nižjih tekočih odhodkov (-18,4 milijona evrov) in nižjih tekočih transferjev (-36,4 milijona evrov). Po drugi strani so bili nekoliko višji od načrtovanih investicijski odhodki (+6,6 milijona evrov), so še povedali na finančnem ministrstvu.

Polletno izvrševanje proračuna

Vlada je medtem danes sprejela poročilo o izvrševanju proračuna za prvih šest mesecev letos. Pri tem navaja, da je bila z rebalansom zgornja meja odhodkov določena v višini dobrih devet milijard evrov, prihodkov pa v višini 7,9 milijarde evrov, s čimer bi bil proračunski primanjkljaj na ravni treh odstotkov bruto domačega proizvoda.

Kot navaja vlada, se proračuna izvršuje v skladu s predvidevanji, pri čemer se upošteva tudi zagotavljanje sredstev za dodatno financiranje zakonskih obveznosti (plače) kot posledica dogovora s sindikalnimi partnerji v času sprejema proračuna.

Do konca junija je bilo realiziranih za 3,8 milijarde evrov prihodkov (47,6 odstotka rebalansa) in 4,6 milijarde evrov odhodkov (51,4 odstotka rebalansa). Na realizacijo odhodkov je vplivalo tudi zadržanje izvrševanja državnega proračuna (ustavitev prevzemanja določenih kategorij obveznosti, pridobitev soglasja k začetku postopka javnega naročanja, omejevanje prevzemanja obveznosti za posredne proračunske uporabnike in druge pravne osebe, ki se financirajo iz proračuna države) v fazi priprave rebalansa, ki je veljalo do sprejetja rebalansa.

Skladno z novelama zakonov o vladi in o državni upravi se je spremenila organizacija organov državne uprave ter ob rebalansu tudi finančni načrti proračunskih uporabnikov, zaradi česar je bilo treba preknjižiti realizacijo ter terjatve, obveznosti in ostale postavke bilance stanja pri vseh proračunskih uporabnikih, kjer so bile organizacijske spremembe.