obznana

UKAZ

o razglasitvi Zakona o prepovedi delovanja Demokratične stranke upokojencev Slovenije - DeSUS.

Razglašam zakon o prepovedi delovanja Demokratične stranke upokojencev Slovenije - DeSUS (DeSUS-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na izredni seji 15. avgusta 2012.

Ljubljana, dne 16. avgusta 2012 dr. Danilo Türk l. r., predsednik Republike Slovenije

ZAKON O PREPOVEDI DELOVANJA DEMOKRATIČNE STRANKE UPOKOJENCEV SLOVENIJE - DESUS (DESUS-1)

1. člen

Republika Slovenija zagotavlja svobodno delovanje političnih strank, katerih članstvo po svojih demografskih značilnostih ustreza demografskim značilnostim populacije polnoletnih državljank in državljanov RS.

Ne glede na določbo iz prejšnjega odstavka je prepovedano delovanje političnih strank, ki imajo več kot 59 odstotkov članov, ki so upravičeni do prejemkov po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1).

II. Prepoved

2. člen

Prepoveduje se nadaljnje delovanje politične stranke Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS (v nadaljevanju stranke DeSUS), vpisane v register političnih strank z matično številko 5492734000.

3. člen

Z dnem uveljavitve tega zakona se stranka DeSUS izbriše iz registra strank, s čimer organi stranke prenehajo delovati.

4. člen

Poslanski mandati stranke DeSUS, ki jih je ta pridobila na predčasnih volitvah poslancev v Državni zbor Republike Slovenije dne 4. decembra 2011, se razveljavijo.

Z namenom ohranjanja politične stabilnosti in v duhu zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) se poslanski mandati iz prejšnjega odstavka tega člena sorazmerno razdelijo med obstoječe poslanske skupine Državnega zbora Republike Slovenije, pri čemer se upošteva relevantno poročilo Državne volilne komisije.

5. člen

Poslanci stranke DeSUS in njeni funkcionarji z javnimi pooblastili imajo možnost, da svoj mandat nadaljujejo do njegovega izteka, v kolikor v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona Ministrstvu za notranje zadeve Republike Slovenije predložijo lastnoročno podpisano "Izjavo o zaznavah protiustavnega delovanja stranke DeSUS", ki je sestavni del tega zakona, ter notarsko overjeno pristopnico h kakšni od strank iz registra političnih strank.

Predsednik stranke DeSUS mora, v kolikor želi nadaljevati funkcijo z javnimi pooblastili, predložiti dve izjavi iz prejšnjega odstavka tega člena in dve overovljeni pristopnici, pri čemer se šteje, da dve ali več pristopnic k različnim strankam nima pravne veljavnosti.

6. člen

Člani stranke DeSUS so dolžni v 30 dneh po izbrisu stranke iz registra političnih strank Ministrstvu za notranje zadeve RS (v nadaljevanju Ministrstvo) podati poročilo o svojem delovanju v stranki, ki ne sme biti krajše od 300 besed.

Ministrstvo na podlagi poročila iz prejšnjega odstavka člana napoti v Zbirni center za ustavni red, Gotenica na izobraževanje in politično prekvalifikacijo.

III. Kazenske določbe

7. člen

Člani stranke DeSUS, ki se ne podvržejo določbam tega zakona, se kaznujejo z zaporno kaznijo od 30 do 90 dni ali z izgubo državljanskih pravic.

IV. Prehodne in končne določbe

8. člen

Vse premoženje stranke DeSUS, njene terjatve in obveznosti se prenesejo na Zvezo društev upokojencev - ZDUS.

9. člen

Mestna Občina Ljubljana je dolžna, da najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona preimenuje obstoječo Erjavčevo ulico.

10. člen

Ta zakon začne veljati dan po objavi v medijih.

Državni zbor Republike Slovenije

dr. Gregor Virant l. r., predsednik

Obrazložitev

Zakon o političnih strankah v 4. odstavku 3. člena določa, da se v Republiki Sloveniji ne sme registrirati niti delovati stranka, ki propagira nasilje, rušenje ustavne ureditve ali zahteva odcepitev kakšnega dela Slovenije oziroma sicer namerava delovati ali deluje protiustavno.

Demokratična stranka upokojencev - DeSUS je od svoje ustanovitve naprej nepogrešljiva članica vsake vladne koalicije, pri tem pa vsakega predsednika vlade izsiljuje s svojim izstopom iz koalicije in posledično s padcem vlade, če predsednik vlade ne ugodi njenim pričakovanjem v zvezi s položajem upokojencev ali zahtevam njenih funkcionarjev, pristašev in pristašic. Že z izstopom iz vlade Boruta Pahorja je stranka DeSUS objektivno povzročila vladno krizo, onemogočila izvedbo pokojninske reforme in odločilno vplivala na nadaljnje zniževanje bonitetnih ocen Republike Slovenije, z grožnjo njenega predsednika Karla Viktorja Erjavca, da bo stranka izstopila iz vlade Janeza Janše, če bo ta v ZUJF-2 vztrajala pri novih znižanjih pokojnin, socialnih transferjev in plač v javnem sektorju, pa stranka nadaljuje s svojo politiko permanentnega izsiljevanja Republike Slovenije. Táko politično delovanje ogroža nacionalno varnost, stabilnost sistema javnih financ, krni mednarodni ugled Republike Slovenije in slabi položaj države na mednarodnih finančnih trgih, kar objektivno pomeni napad na ustavno ureditev RS. Stranka DeSUS se je potrdila kot hudodelska združba in klientelistična organizacija, ki s svojim lobističnim delovanjem in anarhistično propagando kontinuirano spodkopava Ustavo RS, Fiskalni pakt in najeda javni mir in varnost.

Predlagana ureditev ne bo imela neposrednih posledic za državni proračun.