Iz objavljenega javnega poziva je razvidno, da mora kandidat poleg pogojev, določenih v predpisih, ki urejajo sklenitev delovnega razmerja javnih uslužbencev, izpolnjevati še nekatere posebne pogoje.

Ti pogoji pa so, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece; da ima univerzitetno izobrazbo pravne, varstvoslovne ali družboslovne smeri oziroma najmanj visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali z magisterijem ali magistrsko izobrazbo pravne, varstvoslovne ali družboslovne smeri (2. bolonjska stopnja).

Prav tako mora kandidat imeti najmanj 15 let delovnih izkušenj na področju delovanja varnostnih ali obveščevalno-varnostnih organov, organov odkrivanja ali pregona ali kazenskega sodstva. Pogoj pa je tudi najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem sektorju enake ali podobne stopnje zahtevnosti oziroma najmanj osem let izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem sektorju.

Minister dolžan pridobiti mnenje avtonomne strokovne komisije

Kandidat tudi ne sme imeti dvojnega državljanstva, biti mora varnostno preverjen in imeti dovoljenje za dostop do tajnih podatkov.

Po spremembah zakona, ki jih je na predlog takratne notranje ministrice Katarine Kresal sprejel prejšnji sklic DZ, generalnega direktorja policije imenuje vlada na predlog ministra, pristojnega za notranje zadeve. Izbira kandidata je v pristojnosti ministra, ki kandidata išče prek javnega ali internega razpisa oziroma poziva.

Pred vložitvijo predloga vladi za imenovanje posameznega kandidata za generalnega direktorja policije je minister dolžan pridobiti mnenje posebne avtonomne strokovne komisije o ustreznosti kandidata. To komisijo sestavljajo predsednik uradniškega sveta, predstavnik državnotožilskega sveta, ki ga izmed državnih tožilcev, izvoljenih v ta svet, za vsak primer posebej imenuje državnotožilski svet, ter priznani neodvisni strokovnjak s področja dela varnostnih organov, prava ali varstva človekovih pravic, ki ga za vsak primer posebej imenuje predsednik republike.

V postopku imenovanja generalnega direktorja policije komisija opravi razgovor s predlaganim kandidatom, svoje mnenje pa je dolžna podati v 30 dneh po prejemu zaprosila. Omenjeno mnenje mora minister priložiti predlogu vladi za imenovanje generalnega direktorja, pri čemer ne more predlagati kandidata, za katerega je komisija podala mnenje, da ni ustrezen.

Goršek odstopil zaradi razhajanj z Gorenakom

Generalni direktor policije se imenuje za dobo petih let z možnostjo enkratnega ponovnega imenovanja.

Goršek je sicer na novinarski konferenci 8. avgusta, ko je objavil svoj odstop, pojasnil, da odstopa zaradi "določene stopnje razhajanja", do katerega je prišlo med njim in notranjim ministrom Vinkom Gorenakom. Z ministrom imata po njegovih besedah različne poglede na to, kako naj bi vodenje slovenske policije potekalo v prihodnosti.