Vsi uporabljeni viri v omenjenem priročniku, katerega soavtor sem, so dosledno navedeni. Uporabljeni so izvorni viri na evropski in slovenski ravni, še iz obdobja mojega ministrskega delovanja in pred domnevnim nastankom vsebine omenjene spletne enciklopedije. Zato ne gre za nikakršno plagiatorstvo, ki se mi ga ponovno očita.

Moja utemeljitev je bila nedavno potrjena tudi s tretje strani. Obveščen sem namreč, da je po tem, ko je bila leta 2011 podana anonimna prijava suma plagiatorstva, ki je slonela na očitkih dr. Accetta, na Urad Evropske komisije za boj proti goljufijam (OLAF), v letu 2012 OLAF navedene sume ovrgel. V zaključnem delu obvestila OLAF sporoča, da je na osnovi analize pridobljenih informacij odločal o tem, ali naj se odpre preiskava ali dodatna koordinacijska aktivnost. Na osnovi navedene analize podanih dokumentov so očitno sume plagiatorstva spoznali za neutemeljene in odločili, da se primer za nadaljnje obravnave v celoti zavrže.

Mag. Milan Martin Cvikl, član Evropskega računskega sodišča