»Prijavil se bom, ker izpolnjujem vse pogoje in ker menim, da lahko za upra vo za pomorstvo naredim veliko do brega,« pravi Hrvatin, ki zanika, da bi goljufal in kradel gorivo uprave za po morstvo. »Na tak način sem kompen ziral službeno pot, ki sem jo opravil s svojim avtomobilom. Moji takratni na drejeni so to vedeli, vendar so se potem sprenevedali, da ne vedo,« pravi Hr vatin. »Strinjam se, da je moje ravnanje lahko bilo moralno sporno, ne moremo pa govoriti o kaznivem dejanju. Tudi tožilstvo je na koncu prekvalificiralo kaznivo dejanje, in sicer v smeri, da nisem imel dovoljenja,« pravi Hrvatin, ki se je na sodbo pritožil in zdaj čaka na odločitev višjega sodišča v Kopru. A tudi če bi ta postala pravnomočna, to Hr vatinu ne bi preprečilo prijave na raz pis, saj so tudi pogoji o nekaznovanosti spisani tako, da je Hrvatin ustrezen kandidat.

Pogoji pisani v prid Hrvatinu

Poleg izobrazbe in specifičnih pomor skih in prometnih znanj pogoji nava jajo, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dol žnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev. Hrvatin je bil obsojen na po gojno za štiri mesece. Pogoji določajo tudi, da za kandidate ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi na klepnega kaznivega dejanja, ki se pre ganja po uradni dolžnosti – zoper Hr vatina je bil spisan zgolj pravnomočni obtožni predlog.

Vse to je za nekatere dokaz, da je bil razpis po strankarski liniji napisan na kožo Hrvatinu. »Ne morem se strinjati z vami, da gre za politično kadrovanje. Nenazadnje sem na upravi za pomor stvo delal 28 let in imam številna priz nanja,« pravi Hrvatin, ki se je na začetku na upravi zaposlil kot mehanik, nato pa napredoval do vodje sektorja za tehniko in logistiko. Izobrazbo specialista pro metnih ved si je pridobil ob delu, do študiral je na Fakulteti za pomorstvo in promet v Portorožu.

Nekateri se bojijo maščevanj

Hrvatin bo ob morebitnem imenovanju tudi uradno postal šef tudi tistim, ki so ga zaradi njegovega nezakonitega to čenja goriva s službeno kartico tudi odpustili. Odpoved je bila sicer povsem zakonita, kar je potrdilo tudi delovno sodišče, vendar se kljub temu pojavljajo govorice o Hrvatinovem maščevanju. »Zakaj bi se jim maščeval?« sprašuje Hrvatin, ki sicer potrjuje, da se na upra vi pripravlja nova sistemizacija in da je predvideno 10-odstotno znižanje stro škov, kar pomeni tudi pet odpovedi.

»To bomo poskušali opraviti z meh kimi ukrepi, se pravi z upokojevanjem, če bo le šlo. Sicer pa bomo posegali predvsem v administraciji,« še pravi Hr vatin. Kaj bo s Tomom Borovničarjem, nekdanjim direktorjem, ki ga je od pustil in je zdaj direktor prometne in špekcije? »To ni administracija,« je kra tek Hrvatin. Ali se bo še kdo prijavil, nam včeraj ni uspelo izvedeti. Med za poslenimi na upravi za pomorstvo več jega interesa ni, dosti jih tudi ne iz polnjuje pogoja glede izobrazbe.