Predmet javnega razpisa, ki ga je ministrstvo objavilo sredi aprila, je bilo sofinanciranje investicij v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva pri vzpostavitvi novega ali širitvi obstoječega obrata, diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi ali bistvenimi spremembami proizvodnega procesa v obstoječem obratu. MGRT bo sofinanciral nakup strojev, opreme, objektov in zemljišč; sofinanciral bo nematerialne naložbe, gradbena dela ter stroške plač na novo zaposlenih delavcev z VII. ali višjo stopnjo izobrazbe.

Za sredstva so lahko, ob izpolnjevanju drugih pogojev javnega razpisa, kandidirale gospodarske družbe, ki so bile na dan oddaje vloge na javni razpis vsaj 18 mesecev registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah in bodo investicijo izvajale na območju občin: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana ali Veržej.

Na javni razpis je prispelo devetinštirideset vlog. Vse so prispele pravočasno in so bile pravilno označene, vlagatelji pa so zaprosili za skupno 11.663.714,24 evrov sredstev, so pojasnili na ministrstvu.

Na podlagi pregleda in dopolnitev vlog je strokovna komisija šest vlog izločila kot neustrezne, šest vlagateljev po pozivu za dopolnitev oz. obrazložitev ni dopolnilo vloge, trinajst vlog pa je bilo zavrnjenih, ker razpisana sredstva niso zadostovala za sofinanciranje projektov.