Ministrstvo za finance bo sedaj oblikovalo predloge zakonov, ki vsebujejo nekatere nove rešitve na področju obdavčevanja dohodkov pravnih oseb in dohodkov fizičnih oseb in ki jih je vlada napovedala v koalicijski pogodbi. Po ocenah ministrstva bo spremembe teh zakonov mogoče uveljaviti za prihodnje leto.

Gre za drugi reformni davčni paket, katerega namen so rešitve, ki uvajajo nove možnosti za administrativno razbremenitev zavezancev, ter popravljajo vrzeli, ki so se pojavile v praksi. Prvi reformni paket, katerega namen je bilo znižanje davčnih obveznosti za zavezance, je DZ potrdil v okviru obravnave rebalansa letošnjega proračuna.

Novost drugega reformnega davčnega paketa je uveljavitev oz. olajšanje pogojev za pavšalno obdavčitev poslovnih subjektov z najmanjšim obsegom letnega prometa. Ministrstvo v osnutku predlaga, da se ta uveljavi tako, da se razširijo možnosti za ugotavljanje davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov po zakonu o dohodnini ter da enak način ugotavljanja davčne osnove uvede tudi v zakon o davku od dohodkov pravnih oseb.

Uvaja se ugotavljanje prihodkov po načelu obračunane realizacije za pravne in fizične osebe. Na področju davka od dohodkov iz dejavnosti fizičnih oseb se uvaja cedularna obdavčitev zavezancev, ki se odločijo za tak način ugotavljanja davčne osnove. Davek se določi v fiksni višini 20 odstotkov davčne osnove. Na področju davka od dohodkov pravnih oseb pa se višina davka določi na podlagi veljavne stopnje davka, v letu 2013 torej 17 odstotkov.

Osnutek novele zakona o dohodnini vključuje še spremembe na področju vrednotenja bonitet v obliki zasebne uporabe službenih osebnih motornih vozil, odpravlja neenako obravnavo dobička, doseženega z odsvojitvijo nepremičnine v primeru prenosa nepremičnine iz naslova razlastitev glede na način prenosa.

Osnutek novele zakona o davku od dohodkov pravnih oseb poleg nove sheme pavšalnega obdavčevanja za najmanjše poslovne subjekte posega še v določbe, ki določajo davčno obravnavo plačil za storitve, ki so opravljene v Sloveniji.

Osnutek novele zakona o davčnem postopku prvenstveno vključuje spremembe posebnega dela zakona, ki se nanašajo na izvedbo novih rešitev, vključenih v prej omenjeni noveli zakonov glede pavšalne obdavčitve. Druge spremembe so vezane na področje razkritja podatkov, ki so davčna tajnost, in glede podatkov o davčnih zavezancih, ki jih zbira Davčna uprava RS.