Vlada na očitek, da je v členu o prenehanju pogodbe o zaposlitvi javnemu uslužbencu ob izpolnjevanju določenih pogojev za upokojitev kršena enakost spolov, poudarja, da je minimalni pogoj za upokojitev za oba spola starost 58 let.

Opozarja, da "ne gre za prisilno upokojevanje, kot to navajajo nekateri predlagatelji, pač pa za prenehanje pogodbe o zaposlitvi". Javni uslužbenec, ki je izpolnil v zakonu določene pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine brez zmanjšanja, se sam odloča, ali bo sklenil novo pogodbo o zaposlitvi z drugim delodajalcem, ali bo delo nadaljeval v kateri drugi obliki zaposlitve ali pa se bo upokojil, poudarja.

Na očitke glede varovane plače odgovarja, da bi ohranitev t.i. varovane plače pomenila, da so javni uslužbenci, ki se zaposlijo v javnem sektorju po uveljavitvi zakona o sistemu plač v javnem sektorju, v manj ugodnem položaju kot javni uslužbenci, ki so bili zaposleni v javnem sektorju ob prehodu v nov plačni sistem.

"Glede na dejstvo, da javni uslužbenci na primerljivih delovnih mestih oziroma v primerljivih nazivih opravljajo naloge, ki so glede na zahtevnost primerljive oziroma enake, razloga za pozitivno diskriminacijo v korist javnih uslužbencev, ki prejemajo t.i. varovano plačo, ni," meni vlada.

V zvezi z regresom za letni dopust pravi, da glede na veljavne predpise in kolektivne pogodbe izplačilo regresa za leto 2012 za zaposlene v javnem sektorju v času vložitve zahteve še ni zapadlo, z izplačilom regresa v roku, ki ga kot skrajnega določa zakon o delovnih razmerjih, pa ni bil kršen noben veljavni zakon in tudi ne kolektivne pogodbe. Višina regresa za letni dopust za leto 2012 za zaposlene v javnem sektorju je določena v zakonu o uravnoteženju javnih financ, ki je postal veljavna pravna podlaga za določitev višine regresa z 31. majem, navaja vlada.

Zahteve so vložili varuh človekovih pravic, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in nekateri drugi sindikati. ZSSS zakonu med drugim očita, da se bo prejemnikom varovane plače plačilo dejansko znižalo bistveno več, kot se bo plača znižala ostalim javnim uslužbencem, zato se postavlja vprašanje enakosti pred zakonom.