Komisija je ugotovila, da so po sprejetju zakona za uravnoteženju javnih financ in rebalansa proračuna za leto 2012 zaradi zmanjšanja proračunskih sredstev nastopile škodljive posledice za delovanje in obstoj obeh agencij. Agenciji bosta sicer vsaj formalno obstali, vendar bo finančno krčenje vplivalo na zmanjšanje števila zaposlenih in s tem ogrozilo kakovost izvajanja zakonsko predpisanih nalog.

Slovenskemu filmskemu centru naj bi se v letošnjem letu zmanjšala sredstva za 320.000 evrov, za neporabljena sredstva iz prejšnjih let pa mora vlada dati dovoljenje, da se jih lahko integrira v proračun agencije. Sredstva so se v zadnjih letih zmanjšala za 45 odstotkov, zato bo SFC težko izvedel že načrtovane projekte, saj sredstva za kadre in stroške zadostujejo le za tri zaposlene.

Proračun Javne agencije za knjigo se je glede na leto 2011 znižal za 26 odstotkov, programi na področju kulture so se zmanjšali za 31 odstotkov, na področju znanosti pa za devet odstotkov. Z rebalansom proračuna se je delež za kritje stroškov delovanja znižal za 43 odstotkov. Kadrovska omejitev števila na tri zaposlene pomeni ogrozitev izvedbe in spremljanja izvajanja več kot 20 razpisov in različnih projektov slovenske knjižne promocije na mednarodnih trgih.

Komisija zato poziva ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, da ponovno premisli status in pomen obeh agencij, ki sta bili ustanovljeni zaradi javnega interesa na področju kulture. Komisija ministrstvu priporoča, da v sodelovanju z obema agencijama oziroma z njunima vodstvoma vzpostavi trajni dialog, usmerjen k iskanju rešitev, ki bi omogočile izvedbo zastavljenih načrtov in projektov. Komisija je prepričana, da mora država trajno skrbeti za lasten leposlovni, znanstveno-publicistični in filmski potencial, neodvisno od aktualnih političnih in ekonomskih okoliščin.

Poročilo komisije državnega sveta na koncu poudarja, da ustanovitev in obstoj teh dveh agencij pomenita uresničenje težnje in načel, ki jih zavzeto zagovarja in uresničuje vsa demokratična Evropa. To je načelo, naj se politični organi ne vmešavajo neposredno v odločanje o dodeljevanju sredstev kulturnim programom in v izbiro teh programov. Komisija je zato prepričana, da je tudi v imenu spoštovanja tega načela treba storiti vse, da bosta agenciji lahko uspešno delovali tudi v prihodnje.