Vlada je pojasnila, da je ukrep negativne uskladitve pokojnin po 143. členu ZUJF urejen v IV. delu zakona, kjer so opredeljeni začasni ukrepi, iz česar izhaja, da tudi ta ukrep nima trajne narave.

Poudarjajo, da gre za zakon, ki je po svoji naravi začasen, saj ureja odziv in prilagoditev države in deležnikov državnega proračuna na gospodarsko situacijo. To počne na način, da v največji možni meri sledi načelom enake obravnave vseh upravičencev. Poudarjajo, da se znižanje pokojnin nanaša samo na obdobje neugodnih makroekonomskih kazalnikov in le na nadpovprečne pokojnine, torej tiste, ki so višje od 622 evrov.

Poleg tega izpostavlja četrti odstavek 143. člena varčevalnega zakona. V skladu z njim se v primeru, če se po uveljavitvi zakona spremeni delež sredstev za pokojnine iz državnega proračuna, pokojnina po nastali spremembi preračuna in na novo uskladi. "To pomeni, da lahko določene kategorije zavarovancev pod določenimi pogoji (npr. izpolnitev polne starosti 61 oz. 63 let) ponovno pridobijo polno pokojnino brez zmanjšanja," navaja vlada na spletni strani.

Opozarjajo tudi, da predlog Zakona o spremembah ZUJF ne vsebuje obrazložitve finančnih učinkov izplačila letnega dodatka ter vira zagotovitve potrebnih finančnih sredstev za zagotovitev pokritje izpada sredstev, ki so bila privarčevana iz naslova 143. člena. "Utemeljitev, da je temu tako zaradi še nesprejetega proračuna države za leto 2013 ne zdrži, saj ne more biti dvoma, da je predlagatelj seznanjen z obsegom tistih izdatkov proračuna, ki jih ni mogoče manjšati, kot tudi z okvirnim obsegom prejemkov proračuna države, ki jih ni mogoče povečevati brez dodatnih obdavčitev," poudarjajo.

Vlada RS po teh navedenih razlogih ugotavlja, da predloga Zakona o spremembah ZUJF ni mogoče podpreti.