Ustavni sodniki so na seji 12. julija soglasno zavrgli ustavno pritožbo Gojka Varde iz Maribora zoper dopis Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) ter pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti 143. člena zakona za uravnoteženje javnih financ, so danes sporočili s sodišča.

Pritožnik je z ustavno pritožbo izpodbijal dopis Zpiza, s katerim je bil obveščen, da se mu na podlagi varčevalnega zakona pokojnina zniža s 1. junijem. Zatrjeval je, da je dopis posegel v njegovo pravico do pokojnine, ne da bi pridobil odločbo v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku, so pojasnili v sklepu.

Ustavno sodišče je sicer ustavno pritožbo zavrglo, ker pri dopisu Zpiza ne gre za posamičen akt nosilca javnih pooblastil in ga zato ni mogoče izpodbijati z ustavno pritožbo. Ustavno sodišče pa v sklepu poudarja, da gre pri "usklajevanju pokojnin in drugih nadomestil ter prejemkov" iz drugega do petega odstavka 143. člena varčevalnega zakona za oblastno odločanje o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih posameznika, kar pa je skladno z načelom pravne države in ob spoštovanju pravic iz 22. člena ustave do enakega varstva pravic v postopkih mogoče le na podlagi izdanega upravnega akta.

Zato mora pristojni organ ob ustavno skladni razlagi zakona na njegovi podlagi višino pokojnine določiti z upravno odločbo, čeprav zakon izdaje nove odločbe izrecno ne določa oziroma navedeno spremembo imenuje "usklajevanje pokojnin in drugih nadomestil ter prejemkov".

Skladno s tem je ustavno sodišče zavrglo tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti, saj izpodbijana določba ne učinkuje neposredno, ker mora pristojni organ drugačno določitev višine pokojnine za vsako konkretno osebo ugotoviti z upravno odločbo. Če izpodbijani predpis ne učinkuje neposredno, se lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo, še piše v sklepu ustavnega sodišča.