Predlog zakona o državnem premoženjskem holdingu je v sredo uskladila koalicija, predsedniki koalicijskih strank pa so o holdingu spregovorili še danes pred sejo vlade. Vlada zakon o Slovenskem državnem holdingu pošilja v obravnavo državnemu zboru po nujnem postopku.

Po besedah ministra za finance Janeza Šušteršiča bo struktura upravljanja z državnim premoženjem ostala takšna, kot je bila predvidena. Se bo pa moral holding najprej oblikovati, kar pomeni, da je treba najprej izvesti prenose, državni zbor mora imenovati nadzornike, ti pa upravo holdinga. "Gre za obdobje nekako pol leta, ko naj bi se holding vzpostavil," je povedal minister.

Vsebino zakona o Slovenskem državnem holdingu bo Šušteršič podrobno predstavil na petkovi novinarski konferenci, že danes pa je vlada razkrila besedilo predloga zakona.

Predlagani zakon zasleduje cilje poenostavitve strukture upravljanja

Zakon cilja na povečanje vrednosti naložb države z aktivnim upravljanjem in dosledno vzpostavitvijo sistema korporativnega upravljanja, kar se bo po navedbah vlade doseglo s koncentracijo vseh naložb države pri enem upravljavcu.

Premoženje države je trenutno namreč v lasti več pravnih oseb, ki zasledujejo različne poslovne cilje. Premoženje velikokrat ni upravljano optimalno, kar posledično pomeni, da izkupiček (donosnost) za lastnika ni maksimalen, temveč je podrejen različnim ciljem, ki jih te družbe zasledujejo, piše v predlogu.

Predlagani zakon zasleduje cilje poenostavitve strukture upravljanja, jasnejše opredelitve namena in meril upravljanja državnih naložb in oblikovanja enotne premoženjske rezerve države.

S predlogom zakona je predvideno preoblikovanje Slovenske odškodninske družbe (Sod) v novo družbo - Slovenski državni holding, ki bo prevzel tudi vse dosedanje obveznosti Soda. To naj bi se zgodilo najpozneje v treh mesecih po začetku veljave zakona. Holding bo delniška družba, zanj pa bodo veljala določila zakona o gospodarskih družbah.

Holding bo premoženje Kada obravnaval ločeno

V holdingu bodo združene vse naložbe države, s katerimi se bo tako upravljalo z enega mesta. Kapitalska družba (Kad) in DSU bosta pripojeni k holdingu. Modra zavarovalnica bo ob pripojitvi Kada postala odvisna družba holdinga.

Holding bo premoženje Kada obravnaval ločeno, saj je namenjeno izključno za namene financiranja potreb Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz). V skladu s koalicijskim dogovorom bo holding vsako leto do 30. septembra Zpizu nakazal 50 milijonov evrov za namene usklajevanja pokojnin.

Poleg tega nakazila pa bo holding zagotovil, da se za izplačilo Zpizu oblikujejo rezerve v višini sedmih odstotkov kupnine, ki jo dobi holding.

Z uveljavitvijo zakona bo prenehala delovati AUKN

Z uveljavitvijo zakona bo prenehala delovati Agencija za upravljanje kapitalskih naložb RS, najpozneje v treh mesecih od uveljavitve zakona pa bodo izpeljane tudi vse aktivnosti za prenehanje Posebne družbe za podjetniško svetovanje (PDP).

Organi Slovenskega državnega holdinga bodo po zakonskem predlogu skupščina, katere naloge bo opravljala vlada, nadzorni svet in uprava.

Nadzorni svet bo devetčlanski, za petletni mandat z možnostjo enkratne ponovne izvolitve pa jih bo izvolil DZ. Štiri bo izvolil na predlog vlade, štiri na predlog poslanskih skupin, enega pa na predlog komisije DZ za nadzor javnih financ, v kateri ima večino vsakokratna opozicija. Predlagatelji morajo kandidate predlagati najpozneje v enem mesecu po pripojitvi Kada in DSU k holdingu.

Uprava holdinga bo tričlanska s predsednikom in dvema članoma. Člani bodo izbrani na podlagi mednarodnega javnega razpisa, med pogoji pa bodo vsaj 10 let izkušenj na vodstvenih položajih, aktivno znanje angleščine in izkušnje s finančnega področja. Člani uprave bodo imenovani za štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja. Nadzorni svet mora razpis objaviti najpozneje v enem mescu po izvolitvi nadzornikov.

Uprava bo delovala samostojno in na lastno odgovornost, vendar pa bo za pridobivanje in razpolaganje z naložbami nad vrednostjo 20 milijonov evrov potrebovala soglasje nadzornega sveta, za prodajo naložb nad 20 milijonov evrov pa tudi soglasje vlade.

Akreditacijska komisija bo oblikovala strokovna mnenja o primernosti kandidatov

Zakon ohranja tudi sedanjo rešitev z akreditacijsko komisijo, ki bo kot posvetovalno telo oblikovala strokovna mnenja o primernosti kandidatov za člane organov družb, v katerih ima holding naložbo.

Zakon opredeljuje, da bo DZ na predlog vlade za obdobje najmanj treh let sprejel strategijo upravljanja državnih naložb, skladno s katero bo upravljal in razpolagal z naložbami ter jih pridobival. Na podlagi dokončno sprejete strategije v DZ bo holding pripravil letni načrt upravljanja naložb.

Zakon opredeljuje tudi kodeks upravljanja, ki bo določal načela in pravila ravnanja holdinga in družb s kapitalsko udeležbo holdinga.

Zakon določa postopke upravljanja in razpolaganja z naložbami. Med drugim določa, da mora pred pridobivanjem in razpolaganjem z naložbo njeno vrednost oceniti pooblaščeni ocenjevalec ali pa revizijska družba, če je knjigovodska vrednost več kot dva milijona evrov.

Kadar knjigovodska vrednost naložbe znaša več kot 20 milijonov evrov oziroma predstavlja več kot 25-odstotni lastniški delež, je treba poleg te ocene opraviti tudi skrbni finančni, pravni in organizacijski pregled družbe za ugotovitev ali so razkrite vse materialno pomembne informacije s teh področij.

Zakon opredeljuje prepoved ustanavljanja tihih družb s strani družb v holdingu in izvajanja pravnih poslov z družbami, v katerih so predstavniki vodstva družb iz holdinga ali njihovi ožji družinski člani družbeniki z lastniškim deležem, ki presega en odstotek.