Izbrani kandidat za predsednika Državne revizijske komisije bo imenovan za dobo osmih let. To je ponovljen razpis za direktorja državne revizijske komisije. DZ je na seji 14. junija razrešil predsednico Državne revizijske komisije Miriam Ravnikar Šurk, ki je s funkcije odstopila sama.

Mandatna volilna komisija je nato 15. junija objavila javni poziv za možne kandidate, a je na poziv je prišla samo kandidatura Nine Velkavrh, ki pa ni bila popolna, zato je komisija ni upoštevala in sklenila javni poziv ponoviti.

Za predsednika Državne revizijske komisije je lahko imenovana oseba, ki ima slovensko državljanstvo in aktivno obvlada slovenski jezik, je poslovno sposobna in splošno zdravstveno zmožna in je stara vsaj 30 let. Poleg tega mora biti kandidat osebnostno primeren za opravljanje funkcije, imeti izobrazbo pravne smeri ter imeti vsaj šest let delovnih izkušenj na področju javnih naročil.

Poleg navedenih zahtev mora prijava kandidata vsebovati potrdilo, da ni pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja na zaporno kazen, potrdilo, da ni pravnomočno obsojen na neprostostno kazen zaradi kaznivega dejanja zoper premoženje, gospodarstvo, pravni promet ali uradno dolžnost in javna pooblastila, ter potrdilo, da ni pravnomočno obsojen za prekršek po tem zakonu ali po zakonu, ki ureja javno naročanje.

Na podlagi prejetih prijav bo mandatno-volilna komisija DZ uskladila predlog enega kandidata za predsednika Državne revizijske komisije in ga posredovala v odločitev DZ.

Poziv za člana Državne volilne komisije je komisija objavila potem, ko je odstopil Jurij Toplak, ker je opravljal delo, ki ni združljivo s članstvom v komisiji, DZ pa na seji 14. junija ni podprl predloga za imenovanje Bojana Škofa za njegovega naslednika.

Na javni poziv za člana Državne volilne komisije se lahko javijo pravni strokovnjaki, nov član pa bo imenovan do izteka mandata komisije.