Minister za zdravje navaja, da so po mnenju Zbornice-Zveze srednje medicinske sestre "pomočnice višjih". Ne drži. Besedno zvezo "pomočnica" je predsednica Zbornice-Zveze uporabila v intervjuju za Dnevnik z dne 19. maja, ko je nasprotovala arhaičnemu pojmovanju medicinske sestre kot "zdravnikove pomočnice". Terminologijo "pomočnica", ki se je uporabljala v preteklosti, je prav sedanje vodstvo Zbornice-Zveze spremenilo v (strokovno/ega) sodelavko/ca, kar je razvidno tudi iz dokumenta Strategija razvoja zdravstvene nege in oskrbe v sistemu zdravstvenega varstva RS od leta 2011 do 2020, ki ga je lani izdelala stroka zdravstvene nege na nacionalnem nivoju (razširjeni strokovni kolegij za zdravstveno nego, ministrstvo za zdravje in Zbornica-Zveza).

Minister v licenciranju ne vidi smisla. Obveščamo ga, da je licenca mehanizem, da zaposleni vzdržujemo ustrezen nivo strokovnih znanj in veščin. Licenca predstavlja dodatno varovalko za varno, kakovostno delo s pacienti; brez izobraževanja tega ni mogoče doseči. Bojimo se, da bo izobraževanja brez licenciranja bistveno manj, ne bo obvezujoče, s tem pa bo tudi manj varnosti za paciente. Minister navaja Veliko Britanijo kot domnevni primer cenejšega sistema licenciranja. Medicinske sestre morajo v tej državi obnavljati licence vsako leto, pri nas pa imamo obveznost obnavljanja licenc, ki jih minister želi odpraviti, vsakih sedem let, ob tem da izobraževanje za medicinske sestre v Veliki Britaniji leta 2013 prehaja samo še na univerzitetni nivo. Minister navaja, da Zbornica-Zveza zahteva licenciranje "za hranjenje, negovanje in umivanje". Ministra obveščamo, da izvajalci zdravstvene nege s srednjo izobrazbo profesionalno skrbijo vsaj za štirinajst osnovnih življenjskih aktivnosti posameznega pacienta, torej je licenciranje več kot na mestu.

Minister za zdravje napačno navaja, da bolnišnice zaposlujejo predvsem višje medicinske sestre. Bolnišnice ne morejo na novo zaposlovati višjih medicinskih sester, saj se je izobraževanje na višji šoli/stopnji zaključilo leta 1993, ko so se šole preoblikovale v visoke. Temu je sledil tudi naziv - diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik.

Ministrova trditev, da farmacevtska industrija plačuje kotizacije za izobraževanja v zdravstveni negi, ne drži, saj so medicinske sestre iz tega področja praktično izvzete. Velike težave imamo že pri dogovarjanjih, da na strokovnih dogodkih pridobimo vsaj kakšnega razstavljalca, da se udeleženci lahko seznanijo z novostmi, vezanimi na zdravstveno in babiško nego ter oskrbo.

Minister Zbornici-Zvezi znova očita draga izobraževanja. Primerjava kotizacij in izobraževanj z drugimi profesijami in organizatorji jasno kaže, da so izobraževanja, ki jih organizirajo strokovne sekcije in regijska strokovna društva pri Zbornici-Zvezi, stroškovno sprejemljiva.

Minister Gantar ponavlja očitek, da je vodstvo Zbornice-Zveze srednje medicinske sestre opredelilo kot nevarne za bolnike. Tega nikoli nismo rekli v tem kontekstu, pač pa smo jasno opozarjali na pomen izobraževanja in primerno število ustrezno izobraženega kadra, saj številne raziskave potrjujejo, da sta ustrezna izobraženost in razporejenost kadra ključni za ustrezen izid zdravstvene obravnave.

Minister nasprotuje zaposlovanju izobraženih medicinskih sester, češ da to draži zdravstveni sistem, ne omeni pa, da višja izobrazba medicinskih sester prinaša boljše zdravstvene izide za paciente. Tudi zaposlovanje zdravnikov specialistov draži zdravstveni sistem, pa se jim zato ne bomo odpovedali, ali pač?

Tomaž Gantar meni, da za "nastavljanje infuzije" ne potrebujemo visokošolsko izobražene medicinske sestre. Obveščamo ga, da slovenske dijakinje in dijaki, ki zaključijo šolanje z zaključnim izpitom na srednji zdravstveni šoli, v svojem izobraževalnem programu nimajo učenja nastavljanja intravenske poti (kar je več kot samo infuzija). Tudi srednje medicinske sestre, ki so zaključile šolanje pred uvedbo usmerjenega izobraževanja, v svojem izobraževalnem programu niso imele vzpostavitve venske poti za namen infundiranja zdravil, tekočin ali transfuzije krvi in krvnih preparatov. Za primerjavo, v Avstriji in Nemčiji infuzije nastavljajo in substance aplicirajo zdravniki, ker medicinske sestre, ki niso šolane po direktivi EU, teh kompetenc nimajo.

Minister postavlja za zgled tuje specializacije medicinskih sester, anestezijo ali intenzivno terapijo. Obveščamo ga, da so bili tudi v Sloveniji izvedeni vsi potrebni koraki za uvedbo kliničnih specializacij, tudi za področje anesteziologije in intenzivne terapije. Prav tako je bil vse do obravnave na zdravstvenem svetu pripeljan postopek priznanja aktivnosti, ki jih izvajajo medicinske sestre pri anesteziologiji, a se je vse ustavilo zaradi izjemnega pritiska interesnih skupin, ki želijo ta področja obdržati zase.

Minister žali vodstvo Zbornice-Zveze, češ da je "izgubilo kompas". Obveščamo ga, da je s tem prizadel poslanke in poslance skupščine Zbornice-Zveze, 11 predsednic in predsednikov regijskih strokovnih društev, 31 predsednic in predsednikov strokovnih sekcij, članice in člane izvršilnih odborov strokovnih sekcij, članice častnega razsodišča, članice in člane drugih delovnih teles in komisij ter ne nazadnje člane upravnega odbora Zbornice-Zveze. Obenem ga obveščamo, da javna opravičila, ki sledijo napačnim, neresničnim in žaljivim navedbam aktualnega ministra za zdravje, ne pomagajo. Škoda stroki, organizaciji in posameznikom je narejena in je nepopravljiva. Ne najdemo primera v razvitem svetu, kjer bi si minister za zdravje privoščil kaj takega. Ministri si prizadevajo za dobro sodelovanje s stanovskimi organizacijami zdravstvene nege, v dobro pacientov in stroke.

Monika Ažman, izvršna direktorica, Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije