Namen programa je spodbujanje zaposlovanja brezposelnih, mlajših od 30 let, ki so vsaj 3 mesece vodeni v evidenci brezposelnih oseb.

Program se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«, prednostne usmeritve »Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti«.

Program bo podrobneje predstavil Zavod za zaposlovanje.