Kot ugotavlja Turk, ta šola predstavlja izviren didaktični model in je v Videmski pokrajini edina šolska ustanova, ki spodbuja k ohranjanju in razvijanju pouka v italijanskem in slovenskem jeziku, ob spoštovanju krajevne kulture. Njeno uspešnost pa potrjuje porast vpisov otrok.

Pred več kot dvema letoma je bila šola iz varnostnih razlogov na podlagi odredbe župana izpraznjena, pouk pa tako poteka na treh različnih sedežih. Glede na zagotovila se bodo dela za obnovo šolskega poslopja pričela ob koncu letošnjega leta. A starši in učno osebje pri tem izpostavljajo na neustreznost obnove, ker se bo zmanjšal obseg prostorov, pa tudi izvedba nekaterih del naj bi bila v škodo kakovosti.

"Stanje začasnosti, ki traja že več kot dve leti in se bo predvidoma nadaljevalo še vsaj naslednji dve leti, močno ovira delovanje šole, zaradi prostorske razpršenosti, pa tudi zaradi dejanske pomanjkljivosti prostora, ki vpliva na možnosti diferenciacije pouka, pomoči šibkejšim učencem, uporabe didaktičnih pripomočkov in ostalih didaktičnih prijemov, pa tudi na samo varnost otrok in osebja," poudarja minister.

Učitelji in starši otrok položaj doživljajo kot neenakopraven v primerjavi z ostalimi šolami na ozemlju, še posebej izpostavljajo neodzivnost Občine Špeter na njihove prošnje in priporočila, opozarja Turk, ki je kolega zaprosil za pomoč in podporo pri uresničevanju pravic slovenske manjšine na področju vzgoje in izobraževanja.

Turk se je dotaknil še dveh vprašanj, vezanih na položaj slovenskega šolstva v Italiji. Kot je opozoril, bi bilo primerno, če bi bile slovenske šole zaradi svoje specifike izvzete iz reforme šolskega sistema, ki bi lahko negativno vplivala na kvaliteto, ozemeljsko pokritost in vsebinsko pestrost šolske ponudbe. Prosil pa je tudi za podporo pri uvedbi dvojezičnega pouka v občinah Bardo in Tipana ter večjezičnega pouka v Kanalski dolini.