Evropski komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje László Andor poudarja, da so vajeništva in pripravništva za mlade pomembna zlasti v okviru jamstev za mlade in novih programov mobilnosti. "Novi študiji omogočata boljše razumevanje teh shem in nam bosta v pomoč pri pripravi prihodnjih pobud za izboljšanje prehoda iz šolanja v zaposlitev. Vajeništva in pripravništva lahko kot mostovi mladim omogočijo vstop na trg dela in tako prispevajo k nižanju previsokih stopenj brezposelnosti mladih v Evropi. Vendar morajo taka vajeništva in pripravništva mladim zagotoviti čim boljše možnosti poznejše trajnostne zaposlitve. To bomo spodbujali tudi z bolj usmerjeno uporabo sredstev Evropskega socialnega sklada," obljublja Andor.

Na podlagi rezultatov študij bodo do konca leta 2012 pripravili osnutek priporočila Sveta o jamstvih za mlade, da se mladim v štirih mesecih po zaključku šolanja zagotovi zaposlitev, izobraževanje ali usposabljanje, ter opredelitev okvira za kakovost pripravništev.

Študiji predstavljata dejstva in podatke za vse države članice in vsebujeta poglobljene študije primerov za nekaj izbranih držav. Zaradi porasta brezposelnosti mladih ter znatnih neskladij med razpoložljivimi spretnostmi in potrebami trga dela države članice EU namenjajo več pozornosti shemam, ki bodo mladim olajšale prehod iz šolanja v zaposlitev, kot so vajeništva in pripravništva. Evropska podjetja trenutno zagotavljajo delovna mesta za usposabljanje za približno 9,4 milijona dijakov in študentov. Vajeništva opravlja približno 40,5 % vseh dijakov iz 27 držav članic.