Največja razlika je petina plače

Po mednarodnih standardih izračunavanja razlik med moškimi in ženskimi plačami, kjer se kot osnova uporabljajo bruto plače za plačano uro, so ženske v Sloveniji leta 2010 v povprečju zaslužile 99,4 odstotka povprečne bruto plače moških. Moška bruto plača za plačano uro je v povprečju znašala 8,56 evra, ženska pa 8,51 evra.

V letu 2010 so v večini dejavnosti moški zaslužili v povprečju več od žensk. Edina izjema so bili promet in skladiščenje, ravnanje z odpadki ter gradbeništvo. Razlog je v poklicni in izobrazbeni strukturi, saj je bil v teh treh dejavnostih delež žensk z višjo šolsko izobrazbo in bolje plačanim poklicem višji kot pri moških, pojasnjujejo na statističnem uradu.

Ne glede na to pa je delež žensk v teh dejavnostih precej nižji od deleža moških. Največja razlika med moškimi in ženskimi plačami je bila v drugih dejavnostih, kjer so bile moške bruto plače v povprečju za 26,6 odstotka višje od ženskih bruto plač.

Več kot je zaposlenih, višje so plače

V poslovnih subjektih z večjim številom zaposlenih so bile leta 2010 bruto plače v povprečju višje kot v tistih z manjšim številom zaposlenih. Povprečna letna bruto plača je bila najvišja v poslovnih subjektih z več kot 250 zaposlenimi osebami. Tam je znašala skoraj 19.000 evrov na osebo, medtem ko je poslovnih subjektih z manj kot desetimi zaposlenimi znašala nekaj več kot 14.100 evrov.

Primerjava plač po starostnih skupinah kaže, da so starejši zaposleni v povprečju zaslužili več od mlajših, in sicer skoraj za trikrat. Tako so najvišjo povprečno letno bruto plačo v letu 2010 prejemali starejši od 60 let (29.271 evrov), najnižjo pa mlajši od 20 let (10.149 evrov).

Največ (31,4 odstotka) zaposlenih oseb je bilo v starostni skupini od 30 do 39 let. Ti so v letu 2010 prejeli 17.029 evra povprečne letne bruto plače.

Raziskovanje o strukturi plače se izvaja vsaka štiri leta v vseh državah Evropske unije.