"Zakoni so bili objavljeni in razprava je potekala od 21. junija, tako da ne vem, v čem bi bili problemi. Tako je bila tudi javnost vključena," je na novinarski konferenci v Ljubljani dejal minister Bogovič.

Vlada je v četrtek potrdila predloge novel šest zakonov, ki so del drugega svežnja ukrepov za spodbujanje gospodarstva, in sicer zakonov o graditvi objektov, o prostorskem načrtovanju in umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor ter o varstvu okolja, o vodah in o kmetijstvu. Pet od teh zakonov je v DZ poslala v obravnavo po nujnem postopku, enega pa po skrajšanem.

Protikorupcijska komisija pa je objavila mnenje, v katerem opozarja, da bi morale biti spremembe zakonov s področja prostora in okolja sprejete bolj pregledno, z učinkovitejšim medresorskim usklajevanjem in omogočanjem javne razprave.

Manjše spremembe za odpravo pomanjkljivosti zakonodaje

Minister ocenjuje, da gre za manjše spremembe, s katerimi odgovarjajo na pomanjkljivosti določene zakonodaje. Zakoni so po njegovih besedah del namere vlade za poenostavitev postopkov oz. spodbujanja gospodarske aktivnosti.

Z novelo zakona o kmetijstvu želijo predvsem odpraviti administrativne ovire in zmanjšati stroške za postopke uveljavljanja ukrepov skupne kmetijske politike. Tako bodo med drugim morala biti vsa nakazila upravičencu izvedena na isti transakcijski račun, rok za odločanje o odločbi se podaljšuje s šestih mesecev na eno leto, morebitno vračanje sredstev bo lahko zvedeno v treh obrokih, obdobje prepovedi kandidiranja za ukrepe se skrajšuje s petih na dve leti, znižujejo se tudi sankcije v primeru neporočanja, in sicer ne bo več treba vrniti vseh sredstev, ampak le manjši delež, je povedal minister.

Novela zakona želi urediti področje vodovarstvenih območij

Predlog sprememb zakona o vodah je po njegovih besedah odgovor na zaostanke pri podeljevanju dovoljenj. Novela tako med drugim ureja vprašanja na področju vodovarstvenih območij ter poenostavlja postopke podeljevanja vodnih pravic in prenosa vodnih pravic ter ureja uveljavitev izjem od doseganja okoljskih ciljev v primeru javnega interesa. Na vodovarstvenih območjih je prihajalo do neplačevanja nadomestil za izpad prihodka od kmetijske dejavnosti, zato novela komunalnim podjetjem izrecno nalaga to obveznost in tudi predvideva sankcije.

Novela zakona o varstvu okolja med drugim omogoča podaljšanje veljavnosti okoljevarstvenih dovoljenj za tiste naprave, ki ne potrebujejo dovoljenja IPPC, s petih na deset let. Poleg tega bo po noveli vlada na predlog ministrstva razpolagala z emisijskimi kuponi, saj se letos izteče obdobje izdajanja kuponov in po oceni ministrstva bo treba do konca leta prerazporediti okoli 420.000 kuponov.

Pri varstvu okolja se spreminjajo tudi določila glede ravnanja z odpadki, in sicer bodo lahko za določene frakcije odpadkov skrbela tudi zasebna podjetja. Mešani komunalni odpadki bodo še vedno izključno v pristojnosti občinskih javnih podjetij, predvsem zaradi "zagotavljanja zdravja, higiene in varstva okolja", je povedala generalna direktorica direktorata za okolje Barbara Avčin Tržan.

Jeseni nove spremembe zakona

Minister je spregovoril tudi o noveli zakona o kmetijskih zemljiščih, ki je na predlog skupine poslancev že v DZ in ki spreminja ureditev pri odškodninah za spremembo namembnosti najboljših kmetijskih zemljišč. Po sprejetju dopolnil na matičnem odboru, skladno s katerimi odškodnine za določena zemljišča ostajajo, a so znižane, je zakon po ministrovih besedah v skladu s pričakovanji ministrstva. Doslej je bilo skladno z zakonom po njegovih besedah plačanih za okoli štiri milijone evrov odškodnin.

Bogovič je za jesen napovedal nove spremembe tega zakona, po katerih bi trajno varovana zemljišča določili z uredbo vlade in se ne bi čakalo na občinske prostorske načrte. Treba se je tudi pripraviti na obdavčitev nezazidanih stavbnih zemljišč, ki da sledi prihodnje leto. Minister ocenjuje, da bo prišlo do težav, če z zakonsko spremembo ne bodo poenostavili postopkov za spremembo namembnosti teh zemljišč nazaj v kmetijska, saj da se je namembnost v veliko primerih spreminjala "na zalogo".