Tudi po tem območju namreč že segajo investitorji, ki bi radi zgradili objekt s 24 stanovanji in med pripravami prav nič ne razmišljajo o zadregah prometne ureditve, pomanjkanju prostora v vrtcih in šolah in podobnih težavah, ki jih je pozidavi naklonjena politika mestu že povzročila.

Občinska uprava tako predlaga, da bi pripravljen predlog odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta K3 Graben sprejeli po hitrem postopku. "Z odlokom svetniki ne bodo sprejeli prostorskega akta (OPPN), ki bi določil merila in pogoje gradnje, sprejeli bi le začasne ukrepe za zavarovanje prostora pred novo nepremišljeno pozidavo," pojasnjujejo na občini. Dodajajo, da morajo tudi na tem območju vsi posegi v prostor in novogradnje potekati uravnoteženo, načrtovano in predvsem ob sinhronem načrtovanju družbene, prometne ter preostale infrastrukture.

Na občini dodajajo, da je na območju K3 Graben predvidena rušitev obstoječega industrijskega kompleksa, na njegovem mestu načrtujejo stanovanjska gradnjo z omejenim številom stanovanj višjega bivalnega standarda. Novi objekti naj bi bili enotno oblikovani in višinsko ne bodo smeli presegati objektov v neposredni okolici. Tudi na praznih zemljiščih severno od industrijskega kompleksa načrtujejo redkejšo eno- ali največ dvostanovanjsko gradnjo, ki bo morala tudi oblikovno slediti historičnemu mestnemu jedru. Upoštevati bo morala tudi spomeniške zahteve in usmeritve, območje pa bo treba smiselno povezati in vpeti še v obvodni prostor, ki zagotavlja obilje zelenih in parkovnih površin s sprehajalnimi potmi in dostopi do vode.

Izdelava OPPN pa bo tudi za to območje potekala po dvofaznem postopku, dodajajo na občini in poudarjajo, da bodo tokrat svetniki imeli priložnost tudi zares pokazati, ali resno mislijo, ko kritizirajo napake dosedanje politike pretirane pozidave, ki jim je nakopala nemalo težav, saj ji nista uspeli slediti ne komunalna ne družbena infrastruktura.