Razpis bo odprt od naslednjega dne po objavi v uradnem listu, do vključno 31. julija do polnoči. Predmet podpore v okviru razpisa so naložbe v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov.

Sredstva bodo na voljo za naložbe v hleve in pripadajočo opremo, v skladišča za krmo in pripadajočo opremo ter v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za potrebe kmetijskega gospodarstva.

Z razpisom želijo spodbuditi prestrukturiranje in povečati učinkovitost gospodarjenja preko izpolnjevanja posebnih ciljev ukrepa ter s tem prispevati k večji naložbeni aktivnosti ali povečanju produktivnosti dela v kmetijstvu.

Kmetijsko gospodarstvo mora z naložbo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od posebnih ciljev: uvajanje novih proizvodov, tehnologij ali proizvodnih izboljšav, usposobitev kmetijskih gospodarstev za izpolnjevanje minimalnih standardov EU za izboljšanje varstva okolja, higiene in varnosti pri delu ter stabilizacija dohodkov na kmetijskih gospodarstvih.

Na razpis se lahko prijavijo kmetijska gospodarstva, ki opravljajo kmetijsko dejavnost v Sloveniji in izpolnjujejo predpisane pogoje. Kadar so vlagatelji kmetijska gospodarstva, ki niso pravne osebe oz. samostojni podjetniki posamezniki, se kot vlagatelj razume nosilec kmetijskega gospodarstva.