Različne spodbude iz javnih sredstev, ki jih socialno podjetje pridobi se izkazujejo na pasivnih časovnih razmejitvah (odvisno od ročnosti, kratkoročne ali dolgoročne) in se prenašajo med prihodke v obdobju, ko se pojavijo stroški oziroma odhodki, za kritje katerih so bile te spodbude prejete. V kolikor se pridobijo spodbude za vlaganje v sredstva (neopredmetena ali opredmetena) za opravljanje socialnega podjetništva, se izkazujejo med dolgoročnimi časovnimi razmejitvami in se jih prenaša v prihodke sorazmerno z amortizacijo obračunano od teh sredstev, pojasnjujejo v Data.

Ugotovljen poslovni izid lahko socialno podjetje razdeli za investicije v osnovna sredstva, potrebna za opravljanje socialnega podjetništva, ohranjanje in povečanje števila delovnih mest, pokrivanje izpada prihodka zaradi večje bolniške odsotnosti ali manjše učinkovitosti zaposlenih, izobraževanje in usposabljanje delavcev in prostovoljcev, druge razvojne in nepridobitne dejavnosti, ki ih upravlja, če niso v izključno korist članov, povečanje premoženja podjetja, nagrade članom, upravi in delavcem v deležu, ki ne sme presegati 20 odstotkov vsega ustvarjenega dobička ali presežka prihodka v določenem letu (pri delitvi ne more izključiti delavcev).

Glede vodenja poslovnih knjig in izdelave računovodskih izkazov, veljajo za socialna podjetja enaka pravila in predpisi, ki urejajo računovodstvo, ki veljajo za določeno vrsto nepridobitnih pravnih oseb (npr. zavodi), še dodajajo v podjetju Data.