Prednost se daje energetsko potratni vožnji z avtomobilom

Poročilo bo društvo danes predstavilo tudi na seji odbora za infrastrukturo in prostor v DZ. V njem izpostavljajo, da mora javni potniški promet (JPP) postati prioriteta sedanje in vseh naslednjih vlad.

"Z gradnjo avtocestnega križa in z načrti o gradnji tretje razvojne osi ter širitvah nekaterih cest se še vedno daje prednost energetsko in ekonomsko potratni vožnji z osebnimi vozili ter individualizaciji prebivalstva," opozarjajo v društvu.

Cestni promet narašča, z njim pa tudi poraba goriv, število nesreč, zastojev, degradacija okolja ter emisije toplogrednih in drugih zdravju škodljivih plinov. Veliko od naštetih težav bi rešili ali vsaj omilili s povečano rabo sredstev javnega prevoza.

Javni prevoz uporablja vedno manj ljudi

V Focusu opozarjajo, da javni prevoz uporablja vedno manj ljudi, ukinjajo se železniške in avtobusne proge, obstoječe linije so med seboj tako prostorsko kot časovno neusklajene, vedno več naselij je s sredstvi javnega potniškega prometa nedostopnih. Sistem javnega potniškega prometa je vse bolj nekonkurenčen in neučinkovit, kakovost bivanja in mobilnost se velikemu delu prebivalstva slabša, kar vodi v povečanje ekonomskih in socialnih razlik. Slednji problemi se najbolj kažejo na podeželju, ki je v primerjavi z mestom tudi z vidika razpoložljivosti JPP zapostavljeno.

Prepričani so, da poleg resolucije o trajnostni prometni politiki, ki jo je vlada sprejela leta 2006, potrebujemo še zavezujoče dokumente na področju JPP. Ob tem predlagajo nacionalni načrt za javni potniški promet, kjer bosta opredeljena tako časovnica kot finančni okvir vlaganja v JPP.

S 1. januarjem letos naj bi začela delovati direkcija za javni potniški promet na ministrstvu, pristojnem za promet. Do realizacije zaradi politične odločitve ni prišlo, zato v Focusu predlagajo ustanovitev te direkcije in jasno opredelitev njenih pristojnosti. Njena glavna funkcija bi morala biti upravljanje JPP in povezovanje različnih akterjev na področju JPP v Sloveniji.

Država ne sme varčevati na področju JPP

Država namreč po mnenju Fosuca ne sme varčevati na področju JPP. Obenem pa je potrebno pravičnejše sofinanciranje linij avtobusnega prevoza, JPP se mora financirati tudi iz sredstev povračila stroškov prevoza na delo, poiskati je potrebno vse vire financiranja JPP, jih združiti in upravljati JPP iz enega mesta, še poudarjajo.

V poročilu predlagajo odstranitev ovir, ki preprečujejo združitev posebnih prevozov (predvsem šolskih) z navadnimi linijskimi prevozi in ovir, ki ponudnikom JPP onemogočajo večjo prožnost.

Člani Focusa izpostavljajo, da slabo sodelovanje občin in njihov neposluh za tematike JPP prispeva k nepovezanosti sistemov JPP na regionalnem nivoju. Tudi država bi morala spodbujati inovativne pristope v JPP, ne pa jih zavirati z zakonodajo.

Focus je v okviru projekta Mobilizacija za javni potniški promet po vsej Sloveniji izpostavljal problematiko javnega potniškega prometa. Namen projekta je bil predvsem povezovanje regionalnih in nacionalnih akterjev na tem področju, iskanje rešitev za izboljšanje stanja v posamezni regiji ter zbiranje čim več pozivov širše in strokovne javnosti glede izboljšanja JPP.